Om oss

Skandinavisk Naturovervåking begynte i 2001 å utvikle undervannsvideo-systemer for overvåking under vann. Denne teknologien ble fra starten benyttet til totalovervåking av bestander av laks- sjøørret og -sjørøyebestander i elver, både i heldekkende tverrsnitt og i fisketrapper. Per i dag har vi overvåket i mer enn 200 elver totalt, over 20 år, hvor vi i enkelte elver har tidsserier like lenge. Vi har også hatt oppdrag med videoovervåking over vann, som f.eks. overvåking av rovfugl-reir og overvåking av fuglekollisjoner med høyspentledninger.

Ved å benytte video for å observere bestandene kan vi få oversikt over tilnærmet all fisk i vassdraget, tidspunkt for opp og nedvandring, antall smolt av ulike arter, vinterstøinger, størrelsesfordeling, grad av lakselusinfestasjon, samt antall og andel oppdrettslaks i ulike vassdrag. Dette gir ofte store datasett som reduserer den statistiske usikkerheten i dataene. I tillegg får vi direkte innblikk i individenes atferd, noe som kan gi oss en bedre forståelse av dynamikken mellom arter og individer i en bestand. Atferdsstudier blir også benyttet for å forstå fiskens bevegelser rundt kraftverksdammer, i fisketrapper etc.

Skandinavisk naturovervåking har også vært sentral i å utvikle av drivtelling som metode for å få oversikt over størrelse og sammensetning av reell gytebestand etter fangst i de ulike elver. Dette arbeidet har resultert i en Norsk Standard for gytefisktelling, som benyttes som kvalitetssikring av metoden. Vi observerer samtidig andel oppdrettslaks, og der hvor det er mulig benytter vi harpun til å ta ut oppdrettslaksen før den får mulighet til å gyte.

Visuell klassifisering av fisk enten fra videoopptak eller ved observasjon under vann i elvene krever trening. Hver av våre ansatte analyserer  nærmere 1000 timer videoopptak årlig. Gjennom årene er det gjort slik klassifisering av over 2 millioner individer. Denne omfattende erfaringen reduserer sjansene for feilklassifisering.

Skandinavisk naturovervåking har i også kompetanse for å utføre tradisjonelle ferskvannsbiologiske undersøkelser, hvor vi tar oppdrag med ungfisk- og hulromsundersøkelser, bonitering, elverestaurering (Miljødesign) og kartlegging av elvemusling mm.

Produktet SNA leverer er ikke bare knyttet til de konkrete registreringene, men vår styrke er at vi på grunn av stort antall overvåkingsprosjekter gjennom 20 år, har data fra mange vassdrag som gjør at nye data kan settes inn i en større sammenheng.

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no