Kompetanse

Over 25 års erfaring med ferskvannsøkologiske undersøkelser i mer enn 200 vassdrag i Norge, Sverige, Finland og Skottland. Skandinavisk Naturovervåking tilbyr nøyaktig bestandsovervåking av fiskebestander, telling – og uttak av rømt oppdrettslaks, i tillegg til kunnskap om økologisk tilstand i lakseførende- og innlandsvassdrag.

Skandinavisk naturovervåking har utviklet videoovervåking som metode i bestandsovervåking av anadrome arter, og er i dag ledende aktør  av denne typen undersøkelser. Skandinavisk naturovervåking har også vært delaktig i å utvikle drivtelling som metode, og er blant de største tjenesteleverandørene i Norge. Undervannsvideo-systemer og drivtelling gjør at vi kan overvåke bestander av laks, sjøørret og sjørøye på en måte som gir presise tall, uten modelleringer og estimater.

Firmaet har lang erfaring med ferskvannsøkologiske undersøkelser og tar oppdrag som spenner fra ungfiskundersøkelser til store elverestaureringsprosjekter. Med gjennomførte prosjekter i svært mange norske vassdrag, flere av de over mange år, har vi skaffet oss en unik erfaring og kompetanse på bestandsovervåking, samt gjøre undersøkelser og tilby løsninger knyttet til vandringsproblematikk i regulerte elver og innsjøer.

Videoovervåking

Videoovervåking er vår foretrukne metode for å få eksakt bestandsvurdering av vandrende fiskebestander. Videoobservasjon påvirker ikke fisken, og vi får eksakte tall uten modelleringer og estimater forbundet med tradisjonelle metoder. Vi benytter videoovervåking for å kunne observere all fisk i et vassdrag, og få de beste forutsetningene for å vurdere tilstanden til hver enkelt bestand.

Se mer

Videoovervåking som metode gir oss muligheten til å bl.a. undersøke tidspunkt når fisken vandrer opp i- og ut av elven, opp/ned fisketrapper, antall smolt av ulike arter, vinterstøinger, størrelsesfordeling, grad av lakselusinfestasjon og antall og andel oppdrettslaks i ulike. De store datasettene metoden gir reduserer i tillegg statistisk usikkerhet.

Vi jobber med utvikling av kunstig intelligens for automatisk gjenkjenning av laksefisk, noe som effektiviserer analysene fra de ulike elvene.

SNA analyserer nærmere 8000 timer med videoopptak årlig, og fra vi startet med videoovervåking har vi klassifisert over 2 millioner individer. Dette gir våre ansatte en unik erfaring i å klassifisere fisk.

Drivtelling

Skandinavisk naturovervåking har også vært sentral i å utvikle av drivtelling som metode. Metoden er svært godt egnet for å få oversikt over størrelse og sammensetning av reell gytebestand etter fangst i vassdrag med anadrom fisk.

Ved hjelp av drivtellinger har vi også muligheten til å telle, i tillegg til å ta ut rømt oppdrettslaks, på en effektiv måte.

Se mer

Arbeidet med å utvikle drivtelling har resultert i en Norsk Standard for gytefisktelling, som benyttes som kvalitetssikring av metoden.

Under drivtellinger er det mulig å skille oppdrettslaks fra villaks under vann, både ut fra morfologiske kjennetegn og atferd, slik at vi kan tilby tjenester som å ta ut rømt fisk med harpun før den får mulighet til å gyte med de ville bestandene av laksefisk. Dette er med på å bevare den genetiske integriteten til de ville bestandene av laksefisk.

Ferskvannsøkologi

Skandinavisk naturovervåking har gjennom fusjon med Ferskvannbiologen lang og omfattende erfaring med tradisjonelle ferskvannsbiologiske undersøkelser, med særlig fokus på regulerte vassdrag. I dag er oppdrag knyttet til miljødesignmetodikk og vassdragsrestaurering viktige for oss, og vi har god kunnskap om de fleste regulerte vassdrag i Nord-Norge.

Se mer

Vi har også gjennomført et stort antall konsekvensutredninger innenfor fagtema ferskvannsbiologi/-fauna, og kan gjennom samarbeidspartnere tilby slike utredninger også innenfor terrestriske fagtema.

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no