Sammendrag

Videoovervåkingen som ble etablert i Ervikelva i Dalsbøvassdraget i 2020 ble i 2022 videreført i sitt tredje år. Målet med overvåkingen er å dokumentere all ut- og oppvandring av laks og sjøørret.

I 2022 ble det totalt registrert 269 vinterstøinger av laks, 5303 laks- og 784 ørretsmolt, og 767 veteran sjøørreter som utvandrende individer, og 790 villaks og 340 sjøørreter som passerte opp i Ervikelva i løpet av sesongen.

Overvåkingen for 2022 ble startet 8. april og varte kontinuerlig til 13. september med noen små driftsavbrudd underveis. De første utvandrende laksestøingene ble registrert få dager etter oppstart av videoovervåkingen 8. april, og utvandringen viser en puljevis utvandring av utgytt laks, som var delvis overlappende med smoltutvandringen. Registreringer av utvandrende smolt, var som tidligere overvåkningsår, preget av en relativt kort og intens utvandringsperiode med første og siste smolt registrert hhv. 19. april og 14. juni. 90% av all registrert utvandrende smolt inntraff 25. mai, med flest registrerte fisk på en dag 15. mai (N=532 laks, N=15 ørret). Utvandringsforløpet til de to artene var for 2022 sammenfallende, med kumulativ 50% utvandring registrert 15. mai for laks- og 13. mai for ørretsmolt.

Totalt 790 individer av oppvandrende laks ble registrert gjennom videosystemet over 2022 sesongen. Første oppvandrende laks ble registrert allerede 22. april. Etter dette ble det ikke registrert flere individer før 14. mai, hvor fire laks ble registrert opp forbi kameralokaliteten. Hovedtyngden av oppvandrende laks ble registrert mellom juni og juli, hvor det som i tidligere år ser ut til å være tidvis samsvar mellom økning i vannføring og registreringer av oppvandrende laks. Det totale innsiget av laks (videoregistreringer pluss fangst nedstrøms videolokalitet) ble i 2022 estimert til å være 883 individer, som etter endt fiskesesong med fratrekk av fangstuttak resulterer i en totalvekt av hunnlaks i gytebestanden på 541 kg. Dette tilsier at gytebestandsmålet for 2022 ble oppnådd med 440%. Kvalitetsnormen om nådd gytebestandsmål og høstingspotensial bør derfor lede til en Svært God tilstand for bestanden.

Det ble totalt registrert fire individer klassifisert som rømt oppdrettslaks gjennom videoovervåkingen. Med et totalinnsig på 883 individer blir da det totale innsiget av oppdrettslaks i Ervikelva 0.45%. Det er ikke rapportert at noen av individene ble tatt ut gjennom sportsfiske.

Nedvandring av sjøørretveteraner ble registrert allerede på første operative videodøgn 8. april. Totalt ble det registrert 767 passeringer av ørret ut av elva, og 340 individer definert som tilbakevandrende gjennom 2022 sesongen.

Forfattere

John Birger Ulvund / Aslak Smalås / Anders Lamberg

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no