Sammendrag

Vandringen av laks og sjøørret ut og inn av Sausvassdraget ble overvåket med et videosystem i Sjøforsen i 2023. Dette var andre overvåkingssesong i et fem-årig prosjekt som Mowi As har iverksatt, med mål om å dokumentere status og utvikling i lakse- og sjøørretbestandene i lys av påvirkninger fra fiskeoppdrett i sjøen og fra for eksempel beskatning. Fiskevandringen til og fra vassdraget ble også undersøkt ved hjelp av video i 2017, da etter at vassdraget hadde vært stengt for fiske siden 2009, mens vassdraget hadde vært åpent for fiske i to år da overvåkingen ble startet opp igjen i 2022.

I 2023 ble det observert og registrert 5582 fisk som passerte opp eller ned forbi videolokaliteten i Sausvassdraget. Det ble registrert henholdsvis 642 og 1293 oppvandrende laks og sjøørret. Antallet laks som vandret opp i vassdraget var derfor noe høyere enn i 2022, og relativt likt med det som ble registrert i 2017. For sjøørret var antallet betydelig høyere enn i 2022, men noe under nivået som ble registrert i 2017. Det totale antallet fisk som ble registrert ut var 3642 fordelt på 1236 laksesmolt, 643 ørretsmolt og 98 smolt som ikke var mulig å identifisere til art. For fisk som har vært i sjøen tidligere og som har overvintret i ferskvann ble det registrert 180 laksestøinger og 1485 sjøørretveteraner våren 2023 i Sausvassdraget. Selv om registreringene i 2023 med stor sannsynlighet ikke har fanget opp 100% av all opp- eller nedvandrende fisk, ble det gjort en del utbedringer som har sikret en mer helhetlig overvåking i 2023 sammenlignet med 2022. I smoltutvandringsperioden derimot var det ene kameraet tildekket av greiner/alger i ca. en uke, noe som gjorde at smolt som vandret ut i nordre løp ikke ble fanget opp, smolttallene for 2023 er derfor minimumsestimater.

Den totale beskatningsraten for laks i vassdraget i 2023 var 8.1%, noe som er svært likt det som ble observert i 2022. Når fanget og avlivet laks trekkes fra det registrerte antall laks som vandret opp, gir størrelses- og kjønnsfordelingen en gytebiomasse på 775 kg hunnfisk for Sausvassdraget i 2023. Dette gir en gytebestandsmåloppnåelse på 103%, noe som medfører at gytebestandsmålet ble nådd samtidig som det resterende høstbare overskudd av laks var lavt. Overvåkingen de to seneste årene bekrefter at gytebestandsmålet blir nådd og det eksisterer et lite høstbart overskudd, dette skulle tilsi at kvalitetsnormen og bestandstilstand bør settes til God. Det er dog en nedadgående trend i gytebiomasse siden 2017, og beregnet gytebiomasse i 2023 var akkurat på grensen for måloppnåelse. Det er derfor viktig å følge utviklingen i laksebestanden nøye og høsting fra bestanden bør gjennomføres med forsiktighet.

Det ble registrert 1293 sjøørret som vandret opp Sausvassdraget i 2023, dette var et betydelig høyere antall enn det som ble observert i 2022, og mer på linje med registreringene fra 2017. Det ble fanget og avlivet 25 sjøørreter i Sausvassdraget i 2023, noe som tilsier en beskatningsrate på knappe 2%. Dette er en lav beskatningsrate, og bestandsstrukturen viser heller ingen tegn på å være overbeskattet.

Det ble registrert netto oppvandring av 5 pukkellaks i Sausvassdraget i 2023, hvorav en ble avlivet ovenfor videolokaliteten (pers.med).

 

Forfattere

Aslak Smalås / Vidar Bentsen / Øyvind Kanstad-Hanssen

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no