Sammendrag

Den samlede oppvandringen i 2023 var 6516 fisk, hvorav villaks utgjorde 4898 individer. Oppdrettslaks utgjorde <0.01% av den registrerte oppvandringen av laks. Antall laks som har blitt registrert i fisketrappa har kun vært høyere enn dette i tre år. Med utgangspunkt i registreringene i fisketrappa og registrerte fangster oppstrøms fisketrappa ble gytebiomassen av laks beregnet til 6026 kg. En viss usikkerhet knyttet til vurdering av kjønn kan ikke utelukkes helt, og beregnet gytebiomasse av hunnfisk blir lavere hvis man legger kjønnsfordelingene fra fangstrapportene til grunn. Det er uansett sannsynlig at gytebestandsmålet (5362 kg) ble oppfylt kun gjennom gytefisken oppstrøms Målselvfossen og eventuell laks nedstrøms telleren kommer i tillegg. Den største forskjellen på oppvandringen av laks i 2023 sammenlignet med de foregående årene er andelen smålaks, som i 2023 var på 72%. Dette er den høyeste registrerte smålaksandelen siden 2006, og andelen mellom- og storlaks er følgelig historisk lav. Dette er også grunnen til at gytebiomassen av hofisk var halvert sammenlignet med året før, da antallet oppvandret laks var omtrent det samme begge år.

I 2023 vandret 1249 sjøørret opp gjennom fisketrappa, noe som er litt lavere enn i 2022 (1363 sjøørret). Fangstene av sjøørret nedenfor fisketrappa var på lignende nivå som de fire seneste år, og 2023 faller derfor inn i rekken av år med betydelig lavere fangstantall enn årene mellom 2012 og 2017. I tillegg er snittvekten fortsatt relativt høy sammenlignet med de årene hvor fangstantallet virkelig var høyt. Dette kan indikere en overbeskatning, og sett i lys av at kunnskapsgrunnlaget rundt sjøørretbestanden i vassdraget er svakt og klart mangelfullt bør utviklingen vekke bekymring (se Bentsen & Kanstad-Hanssen 2023). Målselvvassdraget har trolig en svært stor sjøørretbestand, også i nasjonal sammenheng, og det bør rettes et større fokus mot å styrke kunnskapsgrunnlaget for å legge til rette for en god fremtidig forvaltning av bestanden. Dette er en gjentakende oppfordring fra oss i disse årsrapportene fra Målselv.

Pukkellaksinnsiget til Målselv var trolig på et historisk høyt nivå i 2023. Som oddetallsår var det forventet et stort innsig av pukkellaks, men sammenlignet med forrige pukkellaksår, var antallet mangedoblet i 2023. Det ble i alt observert 1106 pukkellaks i fisketrappa (802 avlivet + 304 passerende), det ble fangstet 32 pukkellaks oppstrøms trappa. Dette betyr at det var 272 pukkellaks som fikk mulighet til å gyte oppstrøms trappa. Nedenfor fossen ble det fanget 275 pukkellaks, og legger en til grunn samme fangbarhet nedenfor som ovenfor kan det bety at over 2500 pukkellaks fikk mulighet til å gyte nedstrøms Målselvfossen. Oppvandringen av pukkellaks i fisketrappa startet den 5. juli, og hovedoppvandringen varte til 18. juli. Basert på disse oppvandringstallene bør Målselv, som nasjonal lakseelv og i randsonen for den massive oppvandringen av pukkellaks i Norge, prioriteres fra nasjonale og regionale forvaltningsmyndigheter med en mye større grad av systematisk uttak av pukkellaks ved neste større innsig, som er forventet å være i 2025.

Forfattere

Aslak Smalås / Vidar Bentsen / Øyvind Kanstad-Hanssen

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no