Sammendrag

Vandringen av laks og sjøørret ut og inn av Sausvassdraget ble overvåket med et videosystem i Sjøforsen i 2022. Dette var første overvåkingssesong i et fem-årig prosjekt som Mowi As har iverksatt, med mål om å dokumentere status og utvikling i lakse- og sjøørretbestandene i lys av påvirkninger fra fiskeoppdrett i sjøen og fra for eksempel beskatning. Fiskevandringen til og fra vassdraget ble også undersøkt ved hjelp av video i 2017, da etter at vassdraget hadde vært stengt for fiske siden 2009, mens vassdraget hadde vært åpent for fiske i to år når overvåkingen startet i 2022.

Det ble registrert til sammen 5377 fiskepasseringer i 2022, hvorav utvandrende fisk utgjorde 3316 individer. Det passerte 1874 laksesmolt, 851 sjøørretsmolt og 591 smolt som ikke lot seg artsbestemme. Videre passerte også 549 sjøørretveteraner (tidl. sjøopphold). Imidlertid er registreringene minimumsestimat for faktisk utvandring, i og med at videosystemet ble satt i drift for seint til å fange opp starten av utvandringsforløpet, spesielt for sjøørretveteraner. Årsaken til seint oppstartstidspunkt ligger i at videoutstyr ikke bør settes ut i Sjøforsen før etter isgang/isløsning.

Det ble registrert oppvandring av 544 laks og 878 sjøørret som forble opp i vassdraget frem mot gytesesongen. Et kort driftsavbrudd på tre timer har ikke blitt ansett å ha betydning for totaltallet for oppvandrende laks og sjøørret, men utfordring med redusert dekning innenfor en av fire kamerasektorer grunnet for dårlig opplyst overvåkingstverrsnitt tilsier at et sannsynlig lavt antall fisk kan ha passert uten å bli registrert.

Oppvandringen av 544 laks tilsier, med fratrekk for sportsfiskefanget og avlivet laks (N=46) at 898 kg hunnlaks sannsynligvis kunne gyte i vassdraget i 2022. Gytebestandsmålet (750 kg) ble dermed oppfylt. Registrert gytebiomasse var like vel lavere enn ved forrige undersøkelse i 2017, da det var 1414 kg hunnlaks. Denne forskjellen ligge godt innenfor en naturlig variasjon, men det kan like vel ikke utelukkes at åpning av fisket i vassdraget i 2020 har hatt betydning for størrelsen på gytebestanden av laks.

Med 878 sjøørreter registrert på oppvandring var 2022-resultatet en markant nedgang sammenlignet med undersøkelsen i 2017. Gjennom en gjenåpning av fisket i vassdraget i 2020 skulle også sjøørretbestanden ventes å respondere med en viss nedgang i antall gytefisk, og en reduksjon av bestanden fra 2017 til 2022 bør ikke være overraskende. Imidlertid var det svært lite førstegangsvandrende og umoden sjøørret som vandret opp i vassdraget i 2022, og faktisk returnerte anslagsvis kun 3 % av utvandret smolt fra sjøoppholdet. Blant flergangsvandrende sjøørret (sjøørretveteraner) var ikke endringen i antall spesielt stor mellom 2017 og 2022.

Overvåkingen i Sausvassdraget ble også satt i drift for overvåkingssesongen 2023, og de fleste utfordringene knyttet til registreringene av fisk som ble erfart i 2022 er nå forsøkt utbedret.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Vidar Bentsen / Aslak Smalås

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no