Sammendrag

I fisketrappa i Hovefossen i Nausta er det registrert oppvandrende laks og sjøørret ved bruk av et videosystem siden 1999. Denne rapporten omfatter resultater fra videoovervåking i Hovefossen i 2023, men data fra tidligere år er også tatt med for å vurdere utviklingen av gytebestandene og innsiget av laks og sjøørret. Videoregistreringene omfatter ikke hele innsiget eller de totale gytebestandene i vassdraget, siden registreringslokaliteten ligger et stykke opp i vassdraget. Data fra drivtellinger av gytefisk (utført av NORCE/LFI) i årene 2015 – 2023 nedenfor videolokaliteten er imidlertid også tatt med i denne rapporten, og muliggjør estimat for totalt årlig innsig av laks og sjøørret. Dette har i tillegg skapt en mulighet for å sammenligne metodene benyttet i overvåkingen (video og drivtelling).

I 2023 ble det registrert 958 villaks som passerte i fisketrappa. Antallet har variert i løpet av overvåkingsperioden, med lavest antall i 2007 (n=324) og høyest i 2000 (n=3697). I perioden fra 2007 til 2010 var oppvandringen av laks lavere enn i resten av årene, med færre enn 600 individer årlig, mens det i årene etterpå har variert mellom 865 og 2039 individer. Gytebestandsmålet for laksi Nausta tilsvarer 2171 kg hunnfisk. I 2023 ble gytebiomassen av hunnfisk estimert til 3 143 kg for hele elva, og måloppnåelsen var dermed 145 %.

I 2023 ble det ikke observert oppdrettslaks som passerte fisketrappa i Hovefossen. Det ble heller ikke registret oppdrettslaks i hverken sportsfisket eller under drivtellingen i 2023.

Det ble registrert totalt 463 sjøørreter som passerte Hovefossen i 2023. Dette er omtrent på nivå for årene 2019 – 2021, men noe lavere enn sesongen 2022. Også innsiget, beregnet fra videoovervåkingen, drivtellingen og fangst samlet, var lavere i 2023 enn i 2022.

Registreringer fra videosystemet i Hovefossen ble sammenlignet med drivtellinger av gytefisk ovenfor fossen i årene fra 2017 til 2022 (med unntak av 2018). For å sammenligne disse to typene registrering må fangstdata benyttes sammen med gytefisktellingene som et estimat på innsig. I alle år ble det registrert flest laks med videosystemet og forskjellen i resultat mellom metodene har variert forholdsvis mye, der laveste avvik var 4 % i 2017 og størst avvik var 28 % i 2021 (gjennomsnittlig avvik var 15,0 %). Estimering av tre størrelsesklassene små-, mellom- og storlaks var lik mellom metodene. Ingen av metodene representerer en fasit, men de gir like resultater. For sjøørret var det større avvik mellom metoder. Dette skyldes trolig at drivtellingen legges til et tidspunkt som sammenfaller med gytetiden for laks og at en del av sjøørreten, som normalt gyter tidligere enn laksen, har forlatt gyteplassene eller vandret til vinterestuarier.

Forfattere

Vidar J. Bentsen / Anders Lamberg

 

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no