Sammendrag

I Ytredalselva i 2020 ble det startet opp et videoovervåkingsprosjekt der opp- og nedvandrende laks og sjøørret registreres. Prosjektet har blitt videreført i 2021 og 2022. Målet med undersøkelsen er blant annet å registrere all ut- og oppvandrende laks og sjøørret, kartlegge vandringsatferd og grad av lakselusinfestasjon på oppvandrende fisk. Overvåkingssystemet ble plassert ca. 100 meter ovenfor munningen i sjøen. I 2022 startet registreringene den 6. april og ble avsluttet den 6. oktober. I denne perioden ble det registrert 221 oppvandrende villaks, 195 sjøørreter, én oppdrettslaks (0,5 % av all oppvandrende laks), i tillegg til 118 lakse- og sjøørretsmolt.

Det ble registrert 221 oppvandrende villaks i Ytredalselva i 2022. I 2020 vandret det opp 201 villaks mens i 2021 ble det registrert 61 individer. Den første laksen i 2022 passerte opp den 6. mai og den siste ble registrert den 5. oktober. Det kan ikke utelukkes at det kan ha vandret opp laks også etter denne datoen, siden overvåkingen ble avsluttet dagen etter. Tidspunkt hvor 50 % av laksen hadde passert, var den 26. juli. Siden det ikke er åpnet for fangst i vassdraget, er det antatt at innsiget er identisk med gytebestanden. Gytebestanden var dermed på 221 villaks hvorav hunner utgjorde 42 %. Basert på vekt oppgitt i fangstregistreringen i nærliggende elv, Daleelva i Høyanger, ble total biomasse av hunnlaks i gytebestanden estimert til 399 kg, noe som tilsier at gytebestandsmålet (88 kg), for vassdraget ble nådd (med 4,5 ganger) i 2022.

I 2022 ble det registrert 195 oppvandrende sjøørreter i Ytredalselva. Oppvandringen startet mot slutten av april, og 50 % hadde vandret opp den 4. juni. Tidspunktet for når 50 % av sjøørretinnsiget hadde passert opp, ble dermed 20 dager tidligere enn i 2020. I 2021 var det lav vannføring og dårlige oppvandringsforhold hele perioden fra juni til september, så det kan forklare forskjellen.

Sjøørretbestanden består av individer av alle størrelsesgrupper. Førstegangs tilbakevandrere (<28 cm) og umodne andregangsvandrere (28-35 cm) utgjorde 51 % av innsiget. Det vandret få sjøørretsmolt ut av vassdraget. Det vandrer også få av disse tilbake til vassdraget etter sitt første sjøopphold. Siden innsiget av umodne individer også kan bestå av individer fra andre vassdrag, er det ikke mulig å gjøre en sikker beregning av sjøoverlevelse og sjøoppholdstid for første sjøvandring.

Fra videobilder av passerende fisk var det mulig å vurdere grad av lakselusinfestasjon på 61 (28 %) av totalt 221 passerende villaks. For sjøørret var det tilsvarende mulig å vurdere 29 (15 %) av alle sjøørreter (n=195) som ble avbildet gjennom hele oppvandringssesongen. Gjennomsnittlig grad av lusinfestasjon var middels sammenlignet med andre vassdrag. Antallet individer som kunne gis en lakselus-klassifikasjon er for lavt til å testes statistisk.

Forfattere

Rita Strand / Anders Lamberg/ Torgil Gjertsen / Ragnar Dahle

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no