Sammendrag

Oppvandring av laks og sjøørret gjennom fisketrappa i Osfossen i elva Gaula i Sunnfjord har blitt registrert ved hjelp av et videosystem i de siste 18 årene, fra 2005 til og med 2023. Siden Osfossen faller ned i tidevannspåvirket område av elva, er det trolig få gyte- og oppvekstområder nedenfor fossen. Videoregistreringene i fisketrappa vil derfor, med tillegg av fangstene nedenfor, utgjøre det totale innsiget, mens videodata med fratrekk av fangstene ovenfor, vil utgjøre gytebestanden. Urapportert fangst og eventuell fisk som gyter nedenfor, vil være kilde til unøyaktighet i målingene.

I 2023 ble det registrert totalt 868 villaks som passerte fisketrappa. Antallet har variert i løpet av overvåkingsperioden, der lavest antall ble registrert i 2008, med 567 laks mens det i toppåret 2016 vandret opp mer enn fire ganger flere, totalt 2740 individer. I perioden fra 2007 til 2009 var oppvandringen av laks lavere enn i resten av årene, med færre enn 700 individer årlig, mens det i perioden 2010 – 2017 var større oppvandring med gjennomsnittlig årlig antall laks gjennom telleren på ca. 1920 individ. Årene 2018 og frem til 2023 er det blitt registrert en lavere oppvandring og gjennomsnitt for disse årene var på 1016 oppvandrende laks årlig, noe som tilsier at bestanden har gått noe ned i den siste perioden. Gytebestandsmålet for laks i Gaula tilsvarer 1443 kg hunnfisk. I 2023 ble gytebiomassen av hunnfisk estimert til 1 831 kg for hele vassdraget, og måloppnåelsen var dermed 126,5 % (gjennomsnitt måloppnåelse 2011 – 2023 var 255 %) og det er kun registrert en lavere gytebestand en gang tidligere (2021). Beskatningsrate samlet sett for villaks var 22,1 %.

I 2023 ble det observert tre oppdrettslaks som passerte fisketrappa i Osfossen. Dette tilsvarer et innslag på 0,35 % oppdrettslaks av all oppvandrende laks. I tillegg ble det registrert 8 oppvandrende laks som var fettfinneklippet, noe som gir et innslag på 0,9 % fettfinneklippet laks av total oppvandring. Det ble i tillegg til laks registrert totalt 1202 sjøørreter som passerte Osfossen i 2023. Oppvandringen av sjøørret var dominert av individer med kroppslengder mindre enn 45 cm (>1kg) og 86 % av de registrerte sjøørretene var i denne størrelseskategorien.

Dette er omtrent på nivå med 2022 og blant de største registreringene som er gjort i vassdraget siden 2005. Beskatningsraten for all oppvandrende sjøørret har vært lav de siste årene og i 2023 var denne 2,3 %.

Forfattere

Vidar J. Bentsen / Anders Lamberg

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no