Sammendrag

I årene 2018 til 2022 er vandring av all laks og sjøørret i Dragselva, utløpselva til Tørvikvassdraget i Hardanger overvåket med et undervannsvideosystem i månedene april til november. Denne rapporten tar primært for seg resultater fra 2022, men har også med et tilbakeblikk på overvåkingen i årene tilbake til 2018, da prosjektet påbegynt.

Videoovervåkingen i Dragselva ble startet opp 9. april og ble avsluttet 5. oktober i 2022. Hovedmålet med prosjektet var å kartlegge om det var en oppvandring av sjøørreter i et større antall, enn det egenproduksjonen i vassdraget skulle tilsi. Hypotesen var at Tørvikvatnet fungerer som vinteroppholdssted for sjøørret fra andre elver i nærheten, der det ikke er en innsjø i vassdraget. Det var også et delmål i prosjektet at antall utvandrende smolt og reell bestandsstørrelse for laks og sjøørret i vassdraget skulle registreres.

Overvåkingen i 2019 til og med 2022 viste at innsiget av sjøørret til vassdraget i hvert av disse årene var lavere enn antallet som vandret ut av vassdraget påfølgende vår. Hypotesen om at Tørvikvatnet blir benyttet som vinteroppholdssted for sjøørret fra andre vassdrag, ble derfor styrket også fordi antallet som vandret ut på våren var høyere enn forventet egenproduksjon i vassdraget. Det er ikke kjent hvor de individene som passerte videosystemet i Dragselva opprinnelig stammer fra. Det antas at det er en blanding av lokal fisk og fisk fra andre vassdrag.

Innsiget av voksen laks til vassdraget har variert mellom 2 og 17 individer i de fem årene det er overvåket. I 2022 ble det registrert et innsig på 17 voksne laks, der minst tre årsklasser var representert, noe som kan tyde på at det har vokst opp laks i vassdraget det siste tiåret. I 2019 ble det observert tre laks, mens det i 2020 var et innsig på 11 individer. I 2021 ble det kun registrert to. De små tilløpselvene er imidlertid trolig ikke store nok til at bestanden av laks i vassdraget kan nå et nivå der den kan defineres som en egen laksebestand. Det ble ikke registrert rømt oppdrettslaks i innsiget i Dragselva i 2022, kun én i 2020, og ingen i 2018, 2019 og 2021.

I både 2019 og 2021 ble det observert uvanlig høyt antall oppvandrende sjøørreter med markerte lusepåslag, over få dager i juni hvert av årene. Det er sannsynlig at dette er individer som stammer fra andre vassdrag og som benytter ferskvannet i Tørvikvassdraget til avlusning i en kort periode, før de vandrer ut igjen. I 2022 ble det registrert noe lus på alle størrelsesgrupper, men det var ikke noe som tydet på prematur tilbakevandring, eller avlusingsvandring opp og ned i Dragselva i løpet av sesongen.

Forfattere

Rita Strand / Torgil Gjertsen / Ragnar Dahle / Anders Lamberg

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no