Sammendrag

Statens vegvesen har i dialog med Statsforvalteren i Troms og Finnmark ønsket å undersøke effektene av et potensielt vandringshinder for anadrome laksefiskbestander i utløpselva, Gálbbenjoasjohka, fra Cahcevagejavrrit. Vandringshinderet består av en kulvert under europavei 69 i Indre Sortevik mellom Olderfjord og Honningsvåg. Utredningen skal også belyse effektene av mulige avbøtende tiltak for fiskebestandene i vassdraget, i tillegg skal denne rapporten brukes som en del av en kost-nytte-vurdering knyttet til gjennomføring av tiltakene.

For å undersøke de ulike fiskebestandene ble det gjennomført et garnfiske i Cahcevagejavrrit, og et el-fiske i utløpselva Gálbbenjoasjohka. I tillegg ble både inn- og utløpselven bonitert for å utrede gyteog oppvekstmuligheter for elvegytende fiskebestander. Det potensielle vandringshinderet under E69 ble befart og undersøkt med tanke på vandring til anadrome bestander av laksefisk.

De fiskebiologiske undersøkelsene som ble gjennomført høsten 2023 ble utført for å kartlegge mulige effekter av etableringen av vandringshinderet under Europavei 69 og potensiale for produksjon av anadrom (sjøvandrende) fisk i vassdraget. Garnfiske i Cahcevagejavrrit avslørte en svært overtallig bestand av stasjonær røye, samt at det ble fanget én ørret som hadde vært i havet. Ved elfiske i utløpselva, Gálbbenjoasjohka, ble det kun fanget én fisk, som ble vurdert å være en stasjonær ørret. Boniteringen i elva viste at det var små og dårlig egnete områder for gyting for ørret og laks. Byggingen av kulverten under E69 har gjort det vanskeligere for oppvandrende anadrom laksefisk å nå Cahcevagejavrrit. For ørreten er hinderet mulig å passere da det i det minste vandret opp ett individ, men det er svært usikkert hvorvidt røye klarer å forsere hinderet. Røye er mindre kapabel til å forsere slike hinder enn ørret, og vi kan ikke utelukke at hinderet fungerer som en fullstendig barriere for røye.

Morfologien og utformingen av elvene, og størrelsen på innsjøen tilsier at for både ørret og røye vil avbøtende og forbedrende tiltak i beste fall føre til små bestander av sjøvandrende populasjoner. Hvis det skal gjennomføres tiltak i systemet er det viktigste å få ned tettheten av røye i innsjøen, noe som kan gjøres gjennom et tynningsfiske. Deretter er det også viktig at kulverten under E69 utbedres slik at vandringsveien blir enklere for oppvandrende anadrom fisk. Det er uansett viktig å vurdere tiltakene opp mot gevinsten, og konklusjonene fra de fiskebiologiske undersøkelsene stiller spørsmål ved hensiktsmessigheten av gjennomføring av slike tiltak, da de anadrome bestandene uansett vil være begrenset som følge av et lite og til dels dårlig egnet habitat.

Forfattere

Aslak Smalås / Øyvind Kanstad-Hanssen

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no