Sammendrag

Høsten 2023 ble forekomsten av laks, sjøørret og sjørøye registrert ved drivtelling i henhold til Norsk standard (NS9456:2015) i 23 elver/vassdrag i Nordland.

Gytebestandsmålet for laks (GBM) ble dokumentert oppnådd i 9 av 22 elver (41 %) der GBM er fastsatt. I tillegg ble det registrert laks i Mørsvikelva, som ikke har fastsatt GBM. I 2022 ble gytebestandsmålet nådd i 60 % av elvene.

I 19 av elvene, der registreringene fra 2022 og 2023 kunne sammenlignes, viste 10 elver en reduksjon i beregnet gytebiomasse fra 2022 til 2023, mens det var en oppgang i 6 elver. I tre av vassdragene var resultatene tilnærmet like. Med noen få unntak var det likevel en klar nedgang i innsiget av laks til elvene i Nordland i 2023 sammenlignet med 2022.

Registreringene av rømt oppdrettslaks viste at gjennomsnittlig innblanding av oppdrettslaks for alle elvene var 1,3 % før uttak målt i totalbestanden av villaks i samtlige elver. Gjennomsnittlig (vektet) innslag var 2,1 %. I 10 elver (45%) ble det ikke observert rømt oppdrettslaks. Andel elver uten rømt oppdrettslaks har ligget på om lag samme nivå de siste tre – fire årene. Beregnet innslag av oppdrettslaks var noe høyere i 2023 enn tidligere år, siden det jevnt over var færre villfisk i vassdragene (høyere innslag målt i prosent). Gjennom oppdrag fra Fiskeridirektoratet og OURO-ordningen ble det planlagt uttak av oppdrettslaks i alle elvene som ble besøkt. Gjennom disse tiltakene ble gjennomsnittlig innslaget av rømt oppdrettslaks redusert fra 2,1 % til 0,7 %.

Forfattere

Vidar Bentsen / Emil Jamtfall / Øyvind Kanstad-Hanssen

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no