Sammendrag

I fisketrappa i Fossen i Jørpelandselva er det benyttet et videosystem for å registrere oppvandrende laks og sjøørret i årene 2013 til 2022. I 2022 ble det registrert 347 oppvandrende laks. Totalt innsig av laks til elva (gytefisktelling og fangst i elva nedenfor trappa sammen med det antallet som passerte i trappa) ble beregnet til å være 425 individer. Det er det nest høyeste innsiget målt siden 2013. Andel smålaks var høyere enn før og utgjorde 57 %. Mellomlaks utgjorde 40 % og storlaks 3 %. Gytebestanden ble beregnet til 307 individer hvorav 141 var hunnlaks. Dette gir en beregnet totalvekt av hunnlaks på 520 kg, som gir en estimert måloppnåelse av GBM (gytebestandsmål) i 2022 som er 4,5 ganger høyere enn det estimerte gytebestandsmålet for vassdraget på 111 kg.

Det ble ikke registrert oppdrettslaks i trappa i 2022. Det har kun vært et fåtalls individer registrert de siste syv årene. Den høyeste registrerte andelen oppdrettslaks i tidligere undersøkelser var imidlertid i 2001, da det ble beregnet et innslag på 25,0 %.

Oppvandringsforløpet for laks har variert mellom år i overvåkingsperioden. Tidspunktet for når 50 % av all registrert laks hadde passert, har variert mellom den 2. og 19. august de foregående 10 årene, mens tilsvarende dato de i 2022 var den 27. juli. Dette er det tidligste median oppvandringstidspunktet som er registrert i overvåkingsperioden nitten dager tidligere enn gjennomsnittet (15. august) for de siste 10 årene. Det ble registrert tidlig innvandring for alle størrelsesgruppene med tidligst ankomst for mellomlaksen. Over 80% av storlaks vandret opp allerede i juli, mens de siste 20% ikke passerte trappa før i slutten oktober, etter en to måneder lang oppvandringspause, som sannsynligvis skyldes ugunstige vandringsforhold.

Antall sjøørreter var lavt i Jørpelandselva i perioden fra 2001 til 2010. I 2010 ble sjøørreten fredet, og etter dette har bestanden økt. Totalt årlig antall sjøørreter i fisketrappa har variert mellom 187 og 481 individer i årene 2014 til 2021. I 2022 ble det registrert 464 individer i trappa, og det ble gjennomført drivtelling av gytefisk i elva nedenfor fisketrappa den 23. november. Her ble det registrert 37 sjøørreter, slik at totalinnsiget av sjøørret ble estimert til 501 individer i 2022. Dette er det nest høyeste antallet som er blitt målt i overvåkingsperioden.

Forfattere

Trond Kvitvær / Anders Lamberg

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no