Sammendrag

Videoovervåkingsprosjektet i Oselva ble startet opp i 2019, og videreført i årene etter, der målet har vært å registrere ned- og oppvandrende laks og sjøørret. Disse dataene skal benyttes for å beskrive utviklingen av totalt innsig av laks og sjøørret, gytebestander og vandringsatferd. Alle disse elementene kan igjen være med på å beskrive hva som påvirker disse to artene i Oselva. Overvåkingssystemet er plassert ca. 700 meter ovenfor munningen i sjøen. Videoovervåkingen i Oselva i 2021 ble gjennomført i tidsrommet fra 19. april til 20. september. I denne perioden ble det registrert 170 oppvandrende villaks, noe som er lavere enn i 2019 og 2020, hvor det var hhv. 342 og 451 villaks. I tillegg ble det observert fem vinterstøinger av laks ned, 2 oppdrettslaks, 512 sjøørreter, samt 1037 utvandrende laksesmolt og 91 sjøørretsmolt.

Smolten vandret hovedsakelig i perioden 4. – 11. mai, og laksesmolt og sjøørretsmolt hadde et likt utvandringsforløp, og vandret ofte sammen i blandede stimer.

Laksebestanden i Oselva har ifølge fangststatistikken vært dominert av smålaks, men over tid har andelen smålaks minket, mens andel mellomlaks har økt i fangstene. I 2021 var fordelingen som ble registrert i videosystemet 24 % smålaks, 66 % mellomlaks og 11 % var storlaks.

Gytebestandsmålet beregnet for Oselva tilsvarer 425 kg hunnlaks (319 – 638 kg). Gytebestanden i 2021 besto av 123 individer hvorav 75 (54 %) var hunnlaks. Dermed ble beregnet biomasse av hunnlaks i gytebestanden i Oselva 345 kg dette året, noe som gir en gytebestandsoppnåelse på 81 % i 2021. I 2019 ble 89 % av GBM nådd og i 2020 var måloppnåelsen på 153 %. Den beregnede beskatningsraten var lik for små- (27 %) og mellomlaks (25 %), men høyere for storlaks (63 %).

Oselva har hatt noen av de høyeste årlige innsigene av oppdrettslaks som er registrert i elvene som overvåkes med videosystemer i Norge. I 2021 ble det imidlertid bare observert to oppdrettslakser fram til overvåkingen ble avsluttet, men i uttaksfisket som startet fem dager senere og varte til midten av november, ble det tatt ut 36 oppdrettslakser.

I 2021 ble det registrert et innsig på 512 sjøørreter til Oselva, noe som er på samme nivå som i 2019 og 2020. I Oselva ble sjøoppholdstiden for sjøørret registrert til i gjennomsnitt 62 dager, noe som er likt andre vassdrag, og indikerer ikke at det er stor grad av prematur tilbakevandring.

Forfattere

Rita Strand / Anders Lamberg / Trond Kvitvær

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no