Sammendrag

Oppvandring av laks og sjøørret gjennom fisketrappa i Osfossen i elva Gaula i Sunnfjord har blitt registrert ved hjelp av et videosystem i de siste 18 årene, fra 2005 til og med 2022. Siden Osfossen faller ned i tidevannspåvirket område av elva, er det trolig få gyte- og oppvekstområder nedenfor fossen. Videoregistreringene i fisketrappa vil derfor, med tillegg av fangstene nedenfor, utgjøre det totale innsiget, mens videodata med fratrekk av fangstene ovenfor, vil utgjøre gytebestanden. Urapportert fangst og eventuell fisk som gyter nedenfor, vil være kilde til unøyaktighet i målingene.

Registreringene i 2022 viste at det var et innsig av totalt videomaterialet ble det registrert 950 villaks, 1186 sjøørreter, 3 oppdrettslaks og 8 fettfinneklippet, trolig kultivert laks. I tillegg til de tre registrerte oppdrettslaksene i fisketrappa, ble seks individer ble oppgitt fanget i sportsfisket i vassdraget nedenfor fisketrappa. Dette gir et innsig på 11 individer. I gytebestanden var andel oppdrettslaks 0,3 %. Dersom all laks som ble observert i fisketrappa i 2022 har samme gjennomsnittsvekt fordelt på størrelsesklasser som i sportsfiskefangstene (avlivet laks) samme år, tilsvarer dette at det var 2581 kg hunnfisk i gytebestanden i samme år. Dette gir en gytebestandsoppnåelse som er ca. 1,8 ganger høyere enn gytebestandsmålet som er estimert for bestanden.

I 2022 ble det registrert totalt 1186 oppvandrende sjøørreter i fisketrappa i Osfossen. Dette er blant de høyeste antallene registrert i overvåkingsperioden. Innsiget av sjøørret har økt jevnt og mer enn tredoblet seg i den 18 år lange overvåkingsperioden fram til i dag. Beskatningsraten beregnet for sjøørret, har vært lav de siste 10 årene der kun ca. 2 % av innsiget er avlivet.

Forfattere

Anders Lamberg / Rita Strand

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no