Sammendrag

I forbindelse med planlagt gruvedrift i regi av Engebø Rutile and Garnet AS i Engebøfjellet ved Førdefjorden, vil gruvevirksomheten kunne påvirke laks og sjøørret i den livsfasen den oppholder seg i fjorden. Påvirkningen fra gruvedriften kan komme både fra partikler som slippes ut i fjorden og fra trykkbølger i forbindelse med sprengning i fjellet. I henhold til tillatelsen for gruvedrift i Engebøfjellet skal bedriften unngå sprengning i perioden fra 15. mai til 15. juni. For å vurdere om smolt vandrer ut før eller etter denne perioden ble smoltutvandringen overvåket i en elv med tidlig utvandring, Redalselva, og i en med antatt seinest utvandring, Nausta, til Førdefjorden. I de to elvene ble smoltutvandringen overvåket fra begynnelsen av april til midten av juli i 2021 og 2022.

Temperaturutviklingen i lufta på vinteren/våren i området var forskjellig i de to årene, der 2022 var et varmere år enn 2021. Vanntemperaturen i Redalselva samvarierte med lufttemperaturen mens vanntemperaturen i Nausta var lavest i den vinteren/våren 2022 med høyest akkumulert middeltemperatur i luft. Utvandringen av smolt i begge elver varierte mellom år der vanntemperatur så ut til å være den faktoren som forklarte mest av variasjonen.

Laksesmoltutvandringen (100 %) foregikk i en periode på henholdsvis 24 og 45 dager i Redalselva og 33 og 16 dager i Nausta i 2021 og 2022. Det var kortest periode med utvandring av smolt i de årene med seinest utvandring i, uavhengig av elv. Sjøørretsmolten vandret i samme tidsrom som laksesmolten, men det var totalt sett færre sjøørretsmolt enn laksesmolt: I Nausta ble over 90 % av den utvandrende smolt bestemt til å være laksesmolt. I Redalselva var andelen sjøørretsmolt høyere med 42 % laksesmolt i 2021 og 50 % i 2022.

I tillatelsen som er gitt for drift i Engebøfjellet, er det forutsatt at stans i driften skal foregå i den «sentrale delen av smoltutvandringsperioden». Om stans i perioden fra 15. mai til 15. juni er riktig tidspunkt, vil påvirkes av intervall som defineres i den «sentrale delen» og hvilke prioriteringer forvaltningen gjør mellom elvene i området. I et år med betydelig lavere temperaturer enn i de to årene i overvåkingsperioden, vil trolig perioden med driftsstans i influensområdet måtte legges senere. I betydelig varmere år enn i 2021 og 2022 vil driftsstans tilsvarene måtte legges tidligere.

De modellene som er utviklet for å forutsi smoltutvandringsforløp i norske vassdrag, fanger ikke opp det forløpet vi registrerte i Nausta i 2021 og 2022. For å finne en ny og forbedret modell, må vanntemperaturutviklingen om våren trolig tas med.

Forfattere

Anders Lamberg / Ola Ugedal (NINA)

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no