Sammendrag

I 2018 ble det satt i gang en femårig videoovervåking av et åpent elvetverrsnitt 1,5 km ovenfor Norddalselvas munningen i sjøen og ca. 200 meter ovenfor tidevannspåvirket del av elva. Målet var å overvåke de årlige utvandringene av smolt og innsiget av laks og sjøørret til vassdraget. Prosjektet ble avsluttet i 2022 og denne rapporten oppsummerer data fra overvåkingen fra 2018 – 2022. For 2022 ble videosystemet installert og driftet gjennom perioden 26.04. – 29.09.

I 2022-sesongen ble det registrert 2653 laksesmolt, 578 sjøørretsmolt og 12 smolt av usikker art utvandrende gjennom videosystemet i Norddalselva. Utvandringen foregikk som over de tidligere år i blandede stimer, men hadde for 2022-sesongen et veldig kort og presist utvandringsforløp med 97 % av all registrert smolt i tidsperioden 20.05 – 27.05. Begge artene hadde størst utvandringaktivitet over nattetimene, og liten aktivitet i dagslys.

Oppvandringen i 2022 besto av 1104 individer registret som villaks og ingen individer klassifisert som oppdrettslaks. Det ble innrapportert én oppdrettsfisk gjennom fangstrapportene, fanget den 14.06.2022, ved Prestvaldet. Fangstrapport lagt til grunn, gir dette et totalt innsig av oppdrett på 0.09 % over 2022.

Tidligere videogjennomganger fra Norddalselva viser at elven er en klassisk smålakselv, med brorparten av registreringene tilhørende i smålakskategorien. Analysene fra 2022 viser samme trend, med 1003 (89.7 %) og 101 (10.3 %) fisk klassifisert som hhv smålaks og mellomlaks. Det ble ikke observert storlaks gjennom 2022-sesongen. Av fisk registrert som smålaks ble 40.1 % vurdert til å være hunnfisk, mens det for mellomlaks ble vurdert til å være 68.3 % hunnfisk. Gytebestandsmålet (GBM) for Norddalselva er satt til 834 kg hunnfisk, og utfra videoanalysene, med tilhørende gjennomsnittsvekt pr fiskeklasse fra fangststatistikken, viser analysene for 2022 at GBM-målet ble oppnådd med minst 106 % etter fangstsesongen var over. Den totale beskatningsraten for 2022 var på 16.2 %.

Vassdraget er utsatt for kraftige svingninger i vannføring, noe som fører til at beskatningsraten vil variere mye mellom år. Fangststatistikken de siste 25 årene viser tydelig effekten av variasjon i fangsteffektivitet. Fangst som måleparameter alene for oppnåelse gytebestandsmål, kan derfor ikke benyttes i dette vassdraget.

I 2022 ble det totalt registrert 491 individer av sjøørret oppvandret i vassdraget, en solid oppgang fra 2021 (392 individer), men det ligger likevel litt under gjennomsnittet for 5-årsperioden (N=535). Oppvandringen strakte seg fra midten av juni, hvor fisk over 40 cm som kom tilbake til elva først, og pågikk helt frem til midten av september, med et kraftig innsig av mindre fisk i siste halvdel av oppvandringsperioden.

Forfattere

John Birger Ulvund / Torgil Gjertsen / Maria Berdal Bjørnbet

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no