Sammendrag

I 2018 ble det satt i gang en femårig videoovervåking av et åpent elvetverrsnitt 1,5 km ovenfor Norddalselvas munningen i sjøen og ca. 200 meter ovenfor tidevannspåvirket del av elva. Målet er å overvåke de årlige utvandringene av smolt og innsiget av laks og sjøørret til vassdraget.

Prosjektet ble videreført i 2021 og denne rapporten oppsummerer data fra overvåkingen dette året. I 2021 ble det totalt registrert 2925 laksesmolt og 597 sjøørretsmolt i videosystemet i Norddalselva. I tillegg var det 76 individer som det ikke var mulig å artsbestemme. Utvandringen foregikk tidvis i blandede stimer, med tilsvarende liten forskjell i hovedutvandrings-tidspunkt. Hovedandelen av utvandringen foregikk utenom dagslys.

For oppvandrende fisk ble det totalt registrert 1220 individer klassifisert som villaks. I tillegg til disse ble det detektert 9 individer som ble klassifisert som fisk med oppdrettsbakgrunn (0.74 % av totalinnsig for 2021). All fisk klassifiser med oppdrettsbakgrunn ble observert mellom 23.08 – 11.09.2021.

Norddalselva kan klassifiseres som en klassisk smålakselv, og størrelsesinndelingen registrert for 2021 var vurdert til 1042 smålaks (85.4 %), 177 mellomlaks (14.5 %) og én storlaks. Av smålaksen var 29 % vurdert til å være hunnfisk, mens tilsvarende tall for mellomlaksen var 45 %. Gytebestandsmålet (GMB) i Norddalselva er satt til 834 kg hunnfisk, mens det ble beregnet utfra videoanalysen av det passerte 667 kg hunnfisk gjennom 2021-sesongen, noe som tilsvarer 80 % oppnåelse av satt GMB.

Total beskatningsrate for 2021 var på 18.9 % ifølge innrapportert fangst. Vassdraget er utsatt for kraftige svingninger i vannføring, noe som fører til at beskatningsraten vil variere mye mellom år. Fangststatistikken de siste 25 årene viser tydelig effekten av variasjon i fangsteffektivitet. Fangst som måleparameter alene for oppnåelse gytebestandsmål, kan derfor ikke benyttes i dette vassdraget.

I 2021 ble det registrert 392 sjøørreter i Norddalselva, en ganske sterk tilbakegang fra registrert sjøørret i 2020 (633 individer). Oppvandringen strakte seg fra starten av juni, med en hovedoppvandring i tidsrommet 26. juni – 16. juni. 50 % av all registrert sjøørret var registrert på elva 12. juli. Av størrelsesinndeling utgjorde fisk i 30 – 40 cm den største andelen (45.2 %), umodne førstegangsvandrere utgjorde 21.2 % mens 33.7 % besto av fisk over 40 cm totallengde. Av registrerte førstegangsvandrere hos sjøørret ble 13.9 % registrert tilbake gjennom videoanalysen i 2021. For 2020 var dette tallet 22 %, mens det for rekordåret 2018 var 76 %. Den mest sannsynlige årsaken til variasjonen mellom år er at de umodne sjøørretene vandrer opp i Stordalselva når oppvandringsforholdene i Norddalselva er dårlig (tørrlagt elv). Det er mindre sannsynlig at sjøoverlevelsen for denne gruppen har vært lav, siden sjøørret fra de to naboelvene vandrer ut i den samme fjorden.

Forfattere

John Birger Ulvund / Torgil Gjertsen / Emil Jamtfall

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no