Sammendrag

I fisketrappa i Hovefossen i Nausta er det registrert oppvandrende laks og sjøørret ved bruk av et videosystem siden 1999. Denne rapporten omfatter resultater fra videoovervåking i Hovefossen i 2022, men data fra tidligere år er også tatt med for å vurdere utviklingen av gytebestandene og innsiget av laks og sjøørret. Videoregistreringene omfatter ikke hele innsiget eller gytebestandene i vassdraget, siden registreringslokaliteten ligger et stykke opp i vassdraget. Data fra drivtellinger av gytefisk (utført av NORCE/LFI) i årene 2015 – 2022 nedenfor videolokaliteten er imidlertid også tatt med i denne rapporten, slik at det var mulig å estimere totalt årlig innsig av laks og sjøørret til Nausta. Rapporten omfatter derfor overvåkingsdata for hele vassdraget for årene 2015 – 2022 da det er gjennomført både drivtellinger ovenfor Hovefossen samtidig som det var videoovervåking i fisketrappa i denne perioden. Dette har i tillegg skapt en mulighet for å sammenligne metodene benyttet i overvåkingen (video og drivtelling).

I 2022 ble det registrert 1478 villaks som passerte i fisketrappa. Antallet har variert i løpet av overvåkingsperioden, med lavest antall i 2007 (n=324) og høyest i 2000 (n=3697). (I perioden fra 2007 til 2010 var oppvandringen av laks lavere enn i resten av årene, med færre enn 600 individer årlig, mens det i årene etterpå har variert mellom 865 og 2039 individer. Gytebestandsmålet for laks modellert for Nausta, tilsvarer 2171 kg hunnfisk. I 2022 ble gytebiomassen av hunnfisk estimert til 5 527 kg for hele elva, og GBM ble derfor oppfylt med 250 %.)

I 2022 ble det observert to oppdrettslaks som passerte fisketrappa i Hovefossen. Det ble ikke registret oppdrettslaks i sportsfisket ovenfor trappa. I sportsfisket nedenfor ble det fanget 3 oppdrettslakser. Det ble ikke registrert oppdrettslaks under drivtellingen. Det er derfor sannsynlig at det ikke var oppdrettslaks i gytebestanden av laks i Nausta i 2022.

Det ble registrert totalt 825 sjøørreter som passerte Hovefossen i 2022. Dette er det høyeste antall registrert så lenge det har vært overvåking i Hovefossen (1999 til 2022). Også innsiget, beregnet fra videoovervåkingen, drivtellingen og fangst samlet, var det høyeste registrert i perioden, med 1358 individer.

Registreringer fra videosystemet i Hovefossen ble sammenlignet med drivtellinger av gytefisk ovenfor fossen i årene 2017 til 2022 (med unntak av 2018). For å sammenligne disse to typene registrering må fangstdata benyttes sammen med gytefisktellingene som et estimat på innsig. I alle år ble det registrert flere laks med videosystemet, men forskjellen var liten (gjennomsnittlig avvik var 12,4 %) og estimering av tre størrelsesklasser av laks, små-, mellom- og storlaks var lik mellom metoder. Ingen av metodene representerer en fasit, men de gir like resultater. For sjøørret var det større avvik mellom metoder. Dette skyldes trolig at drivtellingen legges til et tidspunkt som sammenfaller med gytetiden for laks og at en del av sjøørreten, som normalt gyter tidligere enn laksen, har trukket seg tilbake fra gyteplassene eller vandret til vinterestuarier.

Forfattere

Anders Lamberg / Rita Strand / Vidar J. Bentsen

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no