Sammendrag

I 2018 ble det startet opp et treårig videoovervåkingsprosjekt i Sila- og Flostrandvassdraget, der målet var å kartlegge bestandsstørrelser og bestandsutvikling for laks, sjøørret og sjørøye. Data fra overvåkingsprosjektet skulle også danne grunnlag for å vurdere effekter av menneskeskapte påvirkninger, som fangst og industrielt lakseoppdrett, på bestandene. I 2021 ble overvåkningen videreført i Flostrandvassdraget, som har de største bestandene av anadrom laksefisk av de to undersøkte vassdragene.

Laksebestanden i Flostrandvassdraget har holdt seg stabil i årene 2018-2022, og er samtidig langt større enn tidligere antatt. Bestanden er dominert av smålaks, men innslaget av mellomlaks i vassdraget er forholdsvis høyt. Beregnet gytebiomasse var 415 kg før fiske i 2022, og når registrert fangst trekkes fra var det 392 kg hunnlaks som fikk gyte. Når gytebestandsmålet for vassdraget er satt til 60 kg tilsvarer dette at måloppnåelsen var 653%. Det ble i tillegg observert 62 laks med morfologiske trekk som tyder på oppvekst i et oppdrettsanlegg.

Sjøørretbestanden i vassdraget må betegnes som stor, og den største registrerte oppvandringen av sjøørret i årene med videoovervåking ble registrert i 2019 (4230 individer). I årene etter dette har antallet oppvandrende sjøørret gått noe ned, noe som delvis er forårsaket av en svak smoltklasse/kohort som forlot vassdraget i 2020. I 2022 ble det registrert 2926 sjøørreter som vandret opp i vassdraget, noe som er det laveste antallet registrert i overvåkingsperioden. Utvandringen av smolt var i 2022 på snaue 2000 individer, og skiller seg dermed ikke ut fra tidligere år i prosjektperioden. Andelen små sjøørret (førstegangsvandrere) i bestanden med høyt registrert smittepress kan tyde på at lus er en av faktorene som bidrar til at forholdsvis mange individer har forkortet oppholdstid i sjøen.

I 2022 ble det registrert svært få oppvandrende sjørøyer i Flostrand (1767 individer). Samtidig var utvandringen av røyeveteraner og røyesmolt forholdsvis stor med hhv. 5416 og 1767 nedvandrende individer. Det var dermed 5425 individer som ikke ble registrert tilbake fra sjøoppholdet i 2022, og mye tyder på at en betydelig andel av disse individene har passert gjennom overvåkingstverrsnittet uten å bli registrert. Dersom disse fiskene ikke vandret tilbake til Flostrandvassdraget i 2022 vil dette avdekkes gjennom utvandringen av røyeveteraner i 2023. Sjørøyepopulasjonen i Flostrand har gjennom overvåkingsperioden variert en god del i bestandsstørrelse. Dette stammer av at røyebestanden i vassdraget har liten «buffer» i form av eldre individer og bestanden er dermed spesielt utsatt for forhøyet dødelighet enkeltår. Svake årsklasser av sjørøye påvirker dermed den totale bestandsstørrelsen forholdsvis mye

Forfattere

Aslak Smalås / Vidar Bentsen / Øyvind Kanstad-Hanssen

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no