Sammendrag

Høsten 2022 gjennomførte vi kartlegging og utfisking av rømt oppdrettslaks i 14 elver, fra Møre og Romsdal til og med Nordland, etter oppdrag fra Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO). De fleste elvene (n=7) lå i Nordland, mens fire lå i Trøndelag og tre i Møre og Romsdal.

Overvåkingen, i form av drivtelling og videoovervåking i fisketrapper viste at innslaget var høyere en tiltaksgrensene på 4 % eller 10 % i kun ett av vassdragene, dvs. i Kobbelvvassdraget. Her ble innslaget basert på observasjon av to oppdrettslakser beregnet til 6,7%. Det var ikke mulig å ta ut disse to oppdrettslaksene siden de oppholdt seg i utløpet av innsjøen (overgangen innsjø/elv) og flyktet inn i innsjøen ved forsøk på uttak. I øvrige vassdrag der vi hadde grunnlag for å vurdere innslag av rømt oppdrettslaks varierte innslaget fra 0-2,1%, og i fem av vassdragene fant vi ikke oppdrettsfisk. I Fusta, Drevja og Steinsdalselva ble det ikke forhold i løpet av høsten for å utføre registreringer ved drivtelling, men i Drevja og Steinsdalselva har tall fra videoovervåking i fisketrapp blitt lagt til grunn for beregning av innslag. I begge fisketrappene ble det registret oppdrettslaks (to i Drevja og én i Steinsdalselva), men det ble ikke iverksatt uttak i trappene. I Salsvassdraget ble det som vanlig registrert og fanget mye rømt oppdrettslaks, men ingen av overvåkingsmetodene kan anses å gi et representativt estimat for faktisk innslag av oppdrettslaks.

Det ble i alt observert 20 rømte oppdrettslakser enten gjennom drivtelling eller overvåking i fisketrapper, og 10 av disse ble tatt ut. Samlet uttak gjennom undervannsjakt, not-/garnfiske eller stangfiske ble 17 oppdrettslakser. Vektet gjennomsnittlig beregnet innslag av rømt oppdrettslaks var 0,53% og medianverdien var 0,02%. Etter utfiskingstiltak var vektet gjennomsnittlig innslag 0,39% og medianverdien 0%.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Vidar Bentsen / Emil Jamtfall

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no