Sammendrag

Den samlede oppvandringen i 2022 var 6349 fisk, hvorav laks utgjorde 4906 individer. Oppdrettslaks utgjorde 0,2 % av den registrerte oppvandringen av laks. Den årlige oppvandringen av laks har tidligere vært høyere enn dette kun i tre år. Med utgangspunkt i registreringene i fisketrappa og registrerte fangster oppstrøms fisketrappa ble gytebiomassen beregnet til 12773 kg. En viss usikkerhet knyttet til vurdering av kjønn kan ikke helt utelukkes, og dersom kjønnsfordeling fra sportsfiskefangstene legges til grunn reduseres beregnet gytebiomasse til 9607 kg. Det er uansett ingen tvil om at gytebestandsmålet for hele vassdraget (5362 kg) ble oppfylt med god margin kun gjennom gytefisken oppstrøms Målselvfossen.

I 2022 vandret 1363 sjøørret opp gjennom fisketrappa, og det har ikke tidligere blitt registrert et tilsvarende høyt antall sjøørreter. Fangstene av sjøørret har avtatt gjennom flere år, samtidig som snittvekten i fangstene har økt. Dette kan indikere en overbeskatning, og sett i lys av at kunnskapsgrunnlaget rundt sjøørretbestanden i vassdraget er svakt og klart mangelfullt bør utviklingen vekke bekymring. Målselvvassdraget har trolig en svært stor sjøørretbestand, også i nasjonal sammenheng, og det bør rettes et større fokus mot å styrke kunnskapsgrunnlaget for å legge til rette for en god fremtidig forvaltning av bestanden.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Vidar Bentsen

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no