Sammendrag

Sveingårdvatnet er inntaksmagasin for Sveingård kraftverk, og kraftverket ble satt i drift i august 2021. Reguleringen omfatter overføring av vann til Sveingårdvatnet og regulering av vannstanden i Sveingårdvatnet med inntil én meter. Overføringen av vann startet to år før (2019) kraftverket ble startet opp.

Prøvefiske i 2022 ble gjennomført i tråd med tidligere undersøkelse i 2007, og resultatene ble sammenlignet mellom årene. I 2022 var røyebestanden i innsjøen middels tett, dominert av små og ung fisk og røyene hadde middels god individuell tilvekst. Lenge ved kjønnsmodning var større enn 30 cm, og bestanden hadde et visst innslag av fisk større enn 30 cm. I 2007 var røyebestanden tynn, og fisken vokste sakte og kjønnsmodnet tidlig. Status for fiskesamfunnet er dermed langt bedre i 2022 enn i 2007.

Dagens status for røyebestanden kan være en respons på reguleringen av Sveingårdvatnet og overføringen av vann ved at tilsiget til innsjøen har økt kraftig og derigjennom trolig påvirket tilførselen av næringssalter. Tilstanden i innsjøen er imidlertid ny, og det kan ikke utelukkes at forhold som utvasking i reguleringssonen og eventuell omfattende sedimentasjon av breslam vil påvirke innsjøsystemet i en mer negativ retning på sikt. Det anbefales derfor at dette følges opp med en ny undersøkelse innenfor 5-10 år.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Aslak Smalås

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no