Sammendrag

I 2021 ble undervannsvideoovervåkingen som ble startet i Ytredalselva i 2020, videreført. Målet med dette prosjektet er blant annet å registrere all ut- og oppvandrende laks og sjøørret, kartlegge vandringsatferd og grad av lakselusinfestasjon på oppvandrende fisk. Overvåkingssystemet ble plassert ca. 100 meter ovenfor munningen i sjøen. I 2021 startet registreringene den 15. april og ble avsluttet den 29. september. I denne perioden ble det registrert 61 oppvandrende villaks, 106 sjøørreter, én oppdrettslaks (1,6 % av all oppvandrende laks), i tillegg til noen få lakse- og sjøørretsmolt.

Den første laksen passerte den 13. mai og den siste den 27. september. Oppvandringsforløpet viste at laksen hadde to vandringsperioder, én før og én etter tørkeperiode i elva. Den 17. juni hadde 50 % av innvandrende villaks passert opp, men etter det var nesten ingen nye som vandret opp igjen før den 10. september.

Siden det ikke er åpnet for fangst i vassdraget, ble det antatt at innsiget var identisk med gytebestanden. Gytebestanden var dermed på 61 villaks hvorav hunner utgjorde 45 %. Basert på vekt oppgitt i fangstregistreringen i nærliggende elver (Daleelva i Høyanger), ble total biomasse av hunnlaks i gytebestanden estimert til 93 kg, noe som tilsier at gytebestandsmålet for vassdraget ble oppnådd i 2021.

I 2021 ble det registrert 106 oppvandrende sjøørreter i Ytredalselva. Oppvandringen startet i midten av mai, men avtok i midten av juni da vannføringen sank. Da hadde ca. 30 % av all sjøørret dette året passert opp i elva. Vannføringen økte ikke før i begynnelsen av september. Tidspunktet for når 50 % av sjøørret-bestanden hadde vandret opp, ble dermed mer enn to måneder senere enn i 2020.

Sjøørretbestanden består av individer av alle størrelsesgrupper. Førstegangs- tilbakevandrere (<28 cm) og umodne andregangsvandrere (28-35 cm) utgjorde 40 % av bestanden. Det vandrer få sjøørretsmolt ut av vassdraget. Det vandrer også få av disse tilbake til vassdraget etter sitt første sjøopphold. Siden innsiget av umodne individer også kan bestå av individer fra andre vassdrag, er det ikke mulig å gjøre en sikker beregning av sjøoverlevelse under første sjøvandring.

Det var dessuten ikke mulig å beregne sjøoppholdstid og sjøoverlevelse hos førstegangsvandrende sjøørret i 2021, fordi tørkeperioden satte inn i da bare tre førstegangsvandrere hadde kommet opp. Resten ble registrert opp etter 4. september.

Det var mulig å vurdere grad av lakselusinfestasjon på 15 % av villaksen og 18 % av alle sjøørreter som ble registrert gjennom hele oppvandringssesongen. Gjennomsnittlig grad av lusinfestasjon for laks var omtrent den samme som for sjøørret og omtrent på samme nivå som i de andre overvåkingsprosjektene i Salmon Tracking 2030.

Forfattere

Rita Strand / Anders Lamberg / Torgil Gjertsen

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no