Sammendrag

I fisketrappa i Fossen i Jørpelandselva er det benyttet et videosystem for å registrere oppvandrende laks og sjøørret i årene 2013 til 2021. I 2021 ble det registrert 188 oppvandrende laks. Totalt innsig av laks til elva ble beregnet til å være 262 individer, og det er det laveste innsiget målt siden 2014. Gytebestanden ble beregnet til 224 individer hvorav 109 var hunnlaks. Dette gir en beregnet totalvekt av hunnlaks på 525,5 kg, som er drøyt fire og en halv gang høyere enn det estimerte gytebestandsmålet (GBM) som er satt til 111 kg.

Det ble registrert én oppdrettslaks i trappa, som gir en andel på 0,5 % oppdrettslaks i 2021. Det er på samme nivå som det som er registrert de siste syv årene. Den høyeste registrerte andelen oppdrettslaks var i 2001, da det ble beregnet et innslag på 25,0 %.

Oppvandringstidspunktet for smålaks i 2021 var seks dager tidligere enn medianen for årene 2013 -2021, mens mellomlaksen kom fem dager senere enn medianen de siste årene. Storlaksen vandret opp fem uker senere enn medianen for alle de foregående årene, noe som kan skyldes svært lav vannføring hele sesongen.

Antall sjøørreter var svært lavt i Jørpelandselva i perioden fra 2001 til 2010. I 2010 ble sjøørreten fredet, og etter dette har bestanden økt. I 2021 ble totalinnsiget av sjøørret estimert til 481 individer. Dette er det høyeste antallet som er blitt målt i overvåkingsperioden. Totalt årlig antall sjøørreter i fisketrappa har variert mellom 187 og 481 individer i årene 2014 til 2021.

Det ble gjennomført drivtelling av gytefisk i elva nedenfor fisketrappa den 16. november i 2021. Her ble det registrert 55 sjøørreter, og totalt innsig ble derfor beregnet til 536 individer i Jørpelandselva i 2021.

Forfattere

Rita Strand / Trond Kvitvær / Anders Lamberg

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no