Sammendrag

Oppvandring av laks og sjøørret gjennom fisketrappa i Fossfossen i Sogndalselva har blitt registrert ved hjelp av et videosystem i årene 2009, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 2020 og 2021. Det er også gjennomført overvåking her i 2022, men tall fra dette året kommer i neste rapport. På den 700 meter lange elvestrekningen nedenfor fossen og videosystemet er det kun gjennomført drivtelling av gytefisk i 2018. I de årene det ikke er gjennomført gytefisktelling foreligger det ikke tall for totalt årlig innsig av laks og sjøørret til Sogndalselva. Men, det er antatt at 70 % av fangstene blir tatt nedenfor Fossfossen og at tidligere gytefisktellinger antyder at drøyt 70 % av gytebestanden av laks også befinner seg nedenfor fossen. Dersom disse to forholdene er stabile over år, kan totalt innsig og gytebestand estimeres.

I gjennomsnitt har det passert 56 laks i fisketrappa i de enkeltårene det er overvåket. I 2009 var antallet nede i 18 laks, og det ble bare registrert syv hannlaks i fisketrappa dette året, hvorav fem ble fanget i elva ovenfor fossen. I 2020 og 2021 ble det registrert hhv. 51 og 64 villaks i fisketrappa i Fossfossen. I 2021 startet oppvandringen tidligere enn i 2020, men en periode med lav vannføring i august og september førte til at oppvandringen stoppet helt opp i denne perioden. Dermed strakte hovedoppvandringen (25-75 %) seg over lengre tid i 2021 enn i 2020. Dette har blitt registrert i flere elver i 2021.

Kjønnsfordelingen for den oppvandrende smålaksen var dominert av hanner, mens hunnlaksen utgjorde mellom 70 og 80 % av mellom- og storlaksdelen av bestanden både i 2020 og i 2021.

Gytebestandsmålet for Sogndalselva er satt til 114 (86-172) hunnlaks. I gytebestanden ovenfor Fossfossen ble det beregnet til henholdsvis 36,4 og 106,4 kg biomasse av hunnlaks i 2020 og 2021. Dersom det antas at ca. 70 % av gytebestanden gyter nedenfor fossen, var total gytebiomasse av hunnlaks i Sogndalselva henholdsvis 121 kg og 354 kg i de samme årene.

Sjøørretbestanden i Sogndalselva er liten, og det ble registrert hhv. 24 og 55 oppvandrende sjøørreter i fisketrappa i Fossfossen i 2020 og 2021. Fangststatistikken fra de siste 20 årene tyder på at beskatningen er over bærekraftig nivå og at dersom det ønskes en større sjøørretbestand, så må beskatningen reduseres. Fra og med 2021 har imidlertid sjøørreten, etter avtale med rettighetshaverne, vært totalfredet i hele vassdraget.

I perioden 2017-2022 har det ikke vært fisket ovenfor Fossfossen, og denne delen av vassdraget har i praksis vært en fredningssone. All registrert fangst i Sogndalselva etter 2016 er derfor tatt nedenfor Fossfossen.

Forfattere

Rita Strand / Anders Lamberg

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no