Sammendrag

I Gratangen kommune er seks innsjøer, Storvatnet, Langvatnet, Øsevatn, Reisvatn, Hestvatn og Bjørnarvatn, påvirket direkte eller indirekte av vassdragsreguleringene til Fossan kraftverk. Regulanten fikk på frivillig basis utført prøvefiske i 2019 i alle disse seks innsjøene, og har med det ønsket å følge utviklingen til fiskebestandene fra forrige undersøkelse som ble utført i 2007.

Resultatene fra prøvefiske i 2019 viste at fiskesamfunnene hadde endret seg relativt lite siden 2007. Fiskesamfunnenes artsammensetning og den relative tettheten i fiskebestandene har kun små endringer siden 2007, men store endringer fra prøvefiske som ble gjennomført i 1988. I Storvatnet og Langvatnet dominerer røye og innehar har svært tynne ørretbestander. I Øsevatnet er tettheten av røye og ørret omtrent lik, mens i de resterende innsjøene er ørret klart overtallig og røye har svært tynne bestander. I 1988 var alle seks innsjøene dominert av røye. Kvaliteten og veksten hos både røye, men spesielt hos ørreten, har bedret seg siden 2007 i de aller fleste innsjøer. Det er generelt lite parasitter og fisk over en viss størrelse har rødfarge i kjøttet. Andelen kjønnsmodne individer har også generelt minket, og man finner nå en høyere andel ørret over 30 cm i de fleste innsjøene. Klimaendringer kan stå bak den observerte økningen i vekst og andel individer over 30 cm, siden både sommertemperaturer og vekstsesong må antas å ha økt over de senere år. Ingenting fra denne undersøkelsen indikerer en negativ påvirkning av vassdragsreguleringen på fiskebestandene i regulantområdet.

Forfattere

Øyvind Kanstad Hanssen / Aslak Smalås

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no