Sammendrag

I 2021 ble undervannsvideoovervåkingen som ble startet i Ervikelva i Dalsbøvassdraget i 2020, videreført. Målet med dette prosjektet er å registrere all ut- og oppvandrende laks og sjøørret, kartlegge vandringsatferd og grad av lakselusinfestasjon på oppvandrende fisk. Ervikelva munner ut rett i havet, uten et fjordsystem som den anadrome fisken fra vassdraget må vandre gjennom, på vei til beitevandring i sjøen.

Det ble registrert 5017 smolt som vandret ut av vassdraget, hovedsakelig i mai. Av disse var 87 % laksesmolt. Sjøørretsmolten startet utvandringen noe tidligere enn laksesmolten, men vandret etter hvert i blandede stimer med laksen. Stimstørrelsene varierte mellom 3-58 individer, mens 12,6 % av laksesmolten og 30,7 % av sjøørretsmolten vandret enten alene eller sammen med ett annet individ. Median utvandringstidspunkt (50 % kumulativ utvandring) var den 6. og 16. mai for hhv. sjøørret- og laksesmolt.

Innsiget av laks til Ervikelva var 554 individer i 2021 når tallene fra videoovervåkingen blir summert med fangsttall fra elva nedenfor videolokaliteten. Fangstene av laks i Dalsbøvassdraget har grovt sett økt i årene fra 1993 til 2021, med høyere fangster etter 2010. I denne perioden er det ikke kjent om beskatningsraten har endret seg. I 2021 ble det beregnet til 26,4 % av all laks i innsiget ble fanget og avlivet. Gytebestandsmålet (GBM) beregnet fra fangst, har vært nådd siden 2004. I 2021 var det 605 kg hunnlaks i gytebestanden (beregnet fra videoovervåkingsdata og fangst), noe som er fem ganger høyere enn det estimerte gytebestandsmålet for vassdraget på 123 kg.

Oppvandringsforløpet for laks i vassdraget er trolig påvirket av vandringsmulighetene de første 100 meterne av Ervikelva. Denne strekningen, som renner gjennom en flyktig sandstrand, blir utbedret hvert år ved bruk av gravemaskin. Dette skjer oftest i begynnelsen av juni, så laks som skal vandre opp før dette, kan hindres om vannføringen er lav. Det var små forskjeller i oppvandringstidspunkt mellom små- og mellomlaks, noe som kan tyde på at de blir hindret fra å gå opp når de ankommer vassdraget.

I 2021 ble det registrert 252 utvandrende veteranvandrere av sjøørret, men bare 126 sjøørreter kom tilbake til vassdraget, noe som tyder på at en del av bestanden enten er blitt fanget, predatert, eller vandret opp i andre vassdrag i nærheten for å overvintre. Det ble ikke rapportert fangst av sjøørret i Dalsbøvassdraget i 2021.

Andel rømt oppdrettslaks i innsiget var 0,3 % i 2021, da bare én oppdrettslaks ble observert i videoovervåkingen i Ervikelva.

Sikten i vannet og kameraplassering i overvåkingen i 2021 ga ikke tilstrekkelig bildekvalitet for å kunne vurdere graden av lakselusinfestasjon. Men, i rapporten er det lagt ved bilder fra videoopptakene som viser infestasjonsnivået på enkeltfisker som kom nær kamera. Disse bildene viser at en del av fiskene har en middels til høy grad av lakselusinfestasjon.

Forfattere

Rita Strand / Anders Lamberg / Ole Kristian Berggård / Maria Bjørnbet
Berdal / Emil Jamtfall 

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no