Sammendrag

Oppvandringen av fisk i trappa i Målselvfossen har blitt registrert ved hjelp av videoovervåkning siden 2000. Den samlede oppvandringen i 2021 var 3848 fisk, hvorav laks utgjorde 2964 individer, sjørøye 45 og sjøørret 801. I tillegg ble det registrert 32 pukkellaks. Oppvandringen av laks i 2021 varden laveste gjennom de siste ti årene. Det var smålaks som dominerte i 2021 (55 %), og smålaks utgjorde også en tilsvarende andel av fangstene. Beskatningen på laks var høy i 2021, og hhv. 48% og 63% av mellomlaks og storlags ble fanget og avlivet.

Beregnet gytebiomasse ovenfor Målselvfossen var 3312 kg i 2021, og selv om det også gyter laks nedstrøms Målselvfossen er det lite sannsynlig at gytebestandsmålet for vassdraget ble oppfylt i 2021.

Forfattere

Emil Jamtfall / Øyvind Kanstad-Hanssen

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no