Sammendrag

Rullebanen på Frøya flyplass er besluttet utvidet og tillatelse er gitt fra Trøndelag fylkeskommune. Denne utvidelsen vil dele innsjøen Nord-Korstjønna i to deler og innsjøen vil bli kategorisert som Sterkt Modifsert Vannforekomst. I tillegg vil resten av vassdraget bli berørt, da spesielt i anleggsfasen, som følge av utbyggingen på flyplassen. Oppdragsgiver, KN Entreprenør AS har bedt om en tilstandsrapport for fiskebestandene i innsjøene Nord-Korstjønna og Sandvatnet (nedstrøms flystripa) samt omkringliggende elver og bekker i tilknytting til flystripa.

Den økologiske tilstanden til fisk i vassdraget varierer stort. Oppstrøms flystripa ble det ikke registrert fisk hverken i prøvefisket i Nord-Korstjønna eller i elven mellom Nord-Korstjønna og flystripa/Sør-Korstjønna, og derfor ble den økologiske tilstanden vurdert til Svært Dårlig (SD) i denne delen av vassdraget. Nedstrøms flystripa og Sør-Korstjønna ble både Korstjønnelva, som renner mellom flystripa og Sandvatnet, og Sandvatnet, vurdert til å ha Svært God (SG) økologisk tilstand, da tetthet av ørret var høy både i innsjøen og i elven. Lengdefordelingen og kjønnsmodningsmønsteret til ørreten i Sandvatnet tyder på en noe tett fiskebestand, mens kvaliteten er god da det finnes lite parasitter og en høy andel fisk med rød kjøttfarge. I elven ble alle forventede årsklasser av ungfisk påvist. I tillegg ble det registrert en relativ høy tetthet av den Sterkt Truete (EN) arten ål i Korstjønnelva. Resultatene indikerer at det eksisterer vandringshinder, som ikke stammer fra den naturlige topografien til elven, i tilknytting til rullebanen, da en skulle forventet å finne ørret også oppstrøms flystripa under naturlige forhold. Da dette ikke er tilfellet, tyder denne undersøkelsen på at de eksisterende kulvertene under rullebanen kan være vandringshinder for fisk. Disse bør undersøkes nærmere og eventuelt utbedres i forbindelse med det planlagte anleggsarbeidet på flyplassen. I tillegg bør det påses at den økologiske tilstanden for ørret og ål nedstrøms flystripa ikke forringes som følge av anleggsarbeidet eller utbyggingen av rullebanen.

Forfattere

Aslak Smalås / Øyvind Kanstad-Hanssen

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no