Sammendrag

Som et ledd i SalMar’s/InnovaMar’s søknadsprosess for fornying av driftstillatelser for ventemærer utenfor lakseslakteriet på Nordskaget har det blitt utført fiskebiologiske undersøkelser i Inndalsvassdraget. Vassdraget, som har en ørretbestand med uklar status, munner ut i sjøen 600-700 m fra disse ventemærene, og sektormyndighet har derfor ønsket at kunnskapsgrunnlaget for sjøørret må styrkes og at ny kunnskap skal inngå i søknadsbehandlingen.

I løpet av seinsommer og høst 2022 ble det gjennomført garnfiske i Steinsvatnet og elfiske i tilstøtende bekker til Steinsvatnet og Inndalsvatnet. I tillegg ble det etablert et videosystem i bekken mellom Inndalsvatnet og Steinsvatnet, som registrerte opp- og nedvandring av fisk i denne, antatt viktigste gytebekken i vassdraget. Befaring ved Steinsvatnet tidlig i august avdekket inntrengning av sjøvann i innsjøen, og garnfiske i oktober bekreftet at innsjøen er en brakkvannspoll med kun et tynt ferskvannslag på toppen. Resultatene fra garnfiske viste sammen med videoovervåkingen at det er sjøørret som dominerer ørretbestanden i vassdraget, og nær all større gytefisk er sjøørret. Sjøørretbestanden er neppe stor, og videoovervåkingen viste oppvandring av 77 sjøørret i bekken mellom Inndalsvatnet og Steinsvatnet. Øvrige bekker rundt Steinsvatnet er små, og har trolig begrenset betydning som produksjonsområder for sjøørret. Videoovervåkingen startet imidlertid opp først i midten av september, noe som åpner for at deler av sjøørretbestanden kunne søkt videre oppover vassdraget før overvåkingen startet. Det er likevel flere forhold som taler for at sjøørretbestanden i vassdraget neppe er stor, blant annet det at tilgangen på produksjonsområder (både i Steinsvatnet og bekkene) er lav.

Inndalsvassdraget munner ut i sjøen i kort avstand fra lakseslakteriet og ventemærer, noe som åpner for en risiko for høyt smittepress fra lakselus, men vi har ikke gjennom våre undersøkelser utført registreringer som kan belyse dette nærmere. I lakseregisteret er sjøørretbestanden i Inndalsvassdraget kategorisert som «moderat påvirket», med lakselus som viktigste påvirkningsfaktor. Våre undersøkelser har så langt ikke kunnet si noe om for eksempel påslag av lakselus på villfisk, men kan heller ikke utelukke at dette utgjør en negativ påvirkning på sjøørretbestanden i Inndalsvassdraget. Når sjøørretbestanden i vassdraget trolig er relativt liten, kan dette like gjerne skyldes begrenset tilgang på gode oppvekstområder for ørret som en betydelig negativ påvirkning fra lakselus.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Vidar Bentsen / Emil Jamtfall / Ragnar Dahle / Anders Lamberg

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no