Sammendrag

Høsten 2022 ble forekomsten av laks, sjøørret og sjørøye registrert ved drivtelling i henhold til Norsk standard (NS9456:2015) i 27 elver/vassdrag i Nordland.

I 2022 ble gytebestandsmålet for laks (GBM) dokumentert oppnådd i 15 av 25 elver (60 %) der GBM er fastsatt. I 2021 ble gytebestandsmålet nådd i kun 35% av elvene. Ytterligere en elv i 2022 hadde en beregnet gytebiomasse som lå innenfor minimum gytebestandsmål, dvs. at måloppnåelsen var høyere enn 75 %. I tillegg ble det registrert laks i to elver der det ikke er utarbeidet et gytebestandsmål. I Mørsvikelva har de siste årene blitt registrert en gytebiomasse på ca. 40 – 75 kg, og selv om det bare ble registrert 21 lakser i 2022 har elva trolig en liten, men stabil laksebestand. Setså ble undersøkt for første gang i 2018, og siden har antall laks i elva ligget på ca. 10 – 35 laks, men i 2022 ble det registrert kun 9 laks.

I 22 elver der registreringene fra 2021 og 2022 kunne sammenlignes, viste 10 elver en reduksjon i beregnet gytebiomasse fra 2021 til 2022, mens det var en oppgang i 12 elver. Når det samtidig var en økning i elver som oppfylte gytebestandsmålet fra 2021 til 2022, må de konkluderes at det var en positiv utvikling i de fleste elvene fra 2021 til 2022.

Registreringene av rømt oppdrettslaks viste at gjennomsnittet for alle elvene var 0,8% målt i totalbestanden av villaks i hver elv. Gjennomsnittlig (vektet) innslag var 1,4%, og medianverdien var 0,2 % før uttak. I 12 elver (44%) ble det ikke observert rømt oppdrettslaks. Andel elver uten rømt oppdrettslaks har ligget på om lag samme nivå siden 2020, men beregnet innslag av oppdrettslaks var lavt i 2022 sammenlignet med tidligere år. Gjennom oppdrag fra Fiskeridirektoratet, OURO-ordningen og oppfølging av pålegg ifbm. en kjent rømmingshendelse ble det planlagt uttak av oppdrettslaks i alle elvene. Gjennomsnittlig innslaget av rømt oppdrettslaks ble, gjennom uttak, redusert fra 1,4% til 0,7 %.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Vidar Bentsen / Emil Jamtfall

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no