Sammendrag

I fisketrappa i Hovefossen i Nausta er det registrert oppvandrende laks og sjøørret ved bruk av et videosystem, siden 1999. Denne rapporten omfatter primært resultater fra videoovervåking i Hovefossen i 2021, men også data fra tidligere år er tatt med for å vurdere utviklingen av bestandene av laks og sjøørret. Videoregistreringene omfatter ikke hele innsiget eller gytebestandene i vassdraget, siden registreringslokaliteten ligger et stykke oppe i vassdraget. Men, i denne rapporten er det også tatt med data fra drivtellinger av gytefisk (utført av NORCE/LFI) i årene 2015 – 2021, i de nedre delene av vassdraget, som ikke dekkes av videoovervåkingen. På denne måten var det mulig å beregne/estimere årlig totalt innsig av laks og sjøørret til Nausta. I 2019 – 2021, år det er gjennomført både drivtellinger ovenfor Hovefossen samtidig som det var videoovervåking i fisketrappa. Dette skapte en mulighet for å sammenligne metoder.

I 2021 ble det registrert 956 villaks som passerte i fisketrappa. Antallet har variert i løpet av overvåkingsperioden, med lavest antall i 2007 (n=324) og høyest i 2000 (n=3697). I perioden fra 2007 til 2010 var oppvandringen av laks lavere enn i resten av årene, med færre enn 600 individer årlig, mens det i årene etterpå har variert mellom 865 og 2039 individer. Gytebestandsmålet for laks, beregnet for Nausta tilsvarer 2171 kg hunnfisk. I 2021 ble gytebiomassen av hunnfisk estimert til 3133 kg for hele elva, og GBM ble oppfylt med 144 %.

I 2021 ble det observert én oppdrettslaks som passerte fisketrappa i Hovefossen, og den ble ikke registret tatt ut i sportsfisket ovenfor. I sportsfisket nedenfor ble det ikke fanget oppdrettslaks. Ingen ble observert i drivtellingen som Norce gjennomførte nedenfor. Dette gir et innsig på én oppdrettslaks (0,1 % av totalinnsiget av laks).

Det ble registrert totalt 549 sjøørreter som passerte Hovefossen i 2021. Dette er en tilbakegang i forhold til de senere årene. Også innsiget, beregnet fra videoovervåkingen, drivtellingen og fangst, var lavere enn de foregående årene, med 709 individer.

Forfattere

Anders Lamberg / Rita Strand

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no