Sammendrag

Lærdalselvi er det største laksevassdraget som munner ut i Sognefjorden. Fiskebestandene i elva har vært utsatt for en rekke betydelige påvirkninger de siste 50 årene, fra vannkraftregulering i 1974 og 1988 til at laksebestanden ble smittet av parasitten Gyrodactylus salaris tidlig på 90-tallet. Laksebestanden ble friskmeldt for lakseparasitten i 2017, men foreløpig er det ikke ansett å være et høstbart overskudd av laks i elva. I 2020 og 2021 ble det benyttet et undervanns-videoovervåkingssystem plassert like oppstrøms munningen av Lærdalselvi, for å overvåke ut- og innvandrende laks og sjøørret. Målet med prosjektet er primært å skaffe kunnskap om totalt innsig av begge de to artene, bestandssammensetninger og vandringsforløp både for smolt og voksen fisk.

Det har vært gjennomført en rekke fiskebiologiske undersøkelser i vassdraget for blant annet å måle effekten av påvirkningene og for å følge med bestandsutviklingen av laks og sjøørret. Dette videoovervåkingsprosjektet som ble startet opp for fullt i april 2020 og som rapporteres her, har bidradd til å etablere ny kunnskap om både laks og sjøørret i vassdraget.

I begge overvåkingsårene ble det benyttet åtte undervannskameraer med tilhørende kunstig lyskilde på et 38 meter bredt tverrsnitt. Vannet i Lærdalselvi er oftest veldig klart, men under stigende vannføring og i flomperioder kan sikten bli redusert til under én meter. Dette gjør at overvåkingen tidvis ikke fanger opp all fisk med bruk av kun åtte kameraer. I et år med normal vannføring vil slike perioder være få og korte. I 2020 var imidlertid vannføringen i juni unormalt høy gjennom hele måneden og overvåkingsforholdene var ikke tilfredsstillende. Forholdene i de andre månedene i vandringssesongen 2020 var derimot gode. I 2021 var vannføringen i vandringssesongen fra april til oktober på et normalt nivå, noe som sikret tilfredsstillende observasjonsforhold gjennom mesteparten av sesongen.

I 2021 ble det registrert 1078 oppvandrende laks i perioden 17. mai til 11. oktober. Av disse ble henholdsvis 363, 509 og 206 subjektivt vurdert til å være små-, mellom- og storlaks. Samlet antall flersjøvinterlaks (mellom- og storlaks) i gytebestanden ble estimert til å være 695 individer etter fratrekk av fangst, noe som avviker lite fra gytefisktellingene (tellinger fra land) utført samme år hvor det ble observert 726 flersjøvinterlaks. Estimert gytebestandsmåloppnåelse basert på videoovervåkingen i 2021 var 57 %.

Det ble registrert 5339 oppvandrende sjøørreter i Lærdalselvi i perioden 3. juni til 14. oktober i 2021. Den 21. september passerte det 410 individer, noe som var det høyeste antallet i løpet av ett døgn i 2021. Av de 5339 sjøørretene som vandret opp, ble 4065 estimert til å ha en kroppslengde på 45 cm eller mindre og 1274 sjøørret til å være lengre enn 45 cm.

Det ble ikke registrert et fullstendig utvandringsforløpet for laks- og sjøørretsmolt hverken i 2020 eller i 2021, men overvåkingen indikerer at smoltutvandringen trolig pågår i opp mot 12 uker, fra midten av april til midten av juli. En betydelig andel av utvandrende smolt i 2021 ble registrert i juni og første halvdel av juli, noe som er ny kunnskap om smoltutvandringforløp i Lærdalselvi, der det er antatt hovedutvandring i mai.

Forfattere

Emil Jamtfall / John Birger Ulvund / Ragnar Dahle / Thomas Taksdal / Vidar Bentsen / Ole
Kristian Berggård / Anders Lamberg

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no