Sammendrag

Høsten 2021 ble forekomsten av laks, sjøørret og sjørøye registrert ved drivtelling i henhold til Norsk standard (NS9456:2015) i 25 elver/vassdrag i Nordland.

Gytebestandsmålet for laks (GBM) ble dokumentert oppnådd i 8 elver (35 %) der GBM er fastsatt. Ytterligere tre elver hadde en beregnet gytebiomasse som lå innenfor minimum gytebestandsmål, dvs. at måloppnåelsen var høyere enn 75 %. I tillegg ble det registrert laks i to elver der det ikke er utarbeidet et gytebestandsmål. I Mørsvikelva har de siste årene blitt registrert en gytebiomasse på nær ca. 40 – 75 kg, og elva har trolig en liten, men stabil laksebestand. Setså ble undersøkt for første gang i 2018, og siden har antall laks i elva ligget på ca. 10 – 35 laks.

Registreringene av rømt oppdrettslaks viste at gjennomsnittet for alle elvene var 1,3 % målt i totalbestanden av villaks i hver elv. Gjennomsnittlig (vektet) innslag var 4,5 %, og medianverdien var 0,4 % før uttak. I 12 av 25 elver (48 %) ble det ikke observert rømt oppdrettslaks. Andel elver uten rømt oppdrettslaks var omtrent på nivå med 2020, men samtidig var det prosentvise innslaget av oppdrettslaks noe høyere enn tidligere. Dette skyldtes primært at noen få elver, med små laksebestander, hadde svært høye registrerte innslag. Gjennom oppdrag fra Fiskeridirektoratet, OURO-ordningen og oppfølging av pålegg ifbm. en kjent rømmingshendelse ble det planlagt uttak av oppdrettslaks i alle elvene. Gjennomsnittlig innslaget av rømt oppdrettslaks ble, gjennom uttak, redusert fra 4,5 % til 1,3 %. To elver var likevel over tiltaksgrensen etter uttak (Kobbelv og Laksåga Nordfjord).

Forfattere

Vidar Bentsen / Øyvind Kanstad-Hanssen / Vemund Gjertsen / Emil Jamtfall

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no