Sammendrag

I årene 2008 til 2020 har laks og sjøørret som vandrer inn i Salvassdraget gjennom utløpselva Moelva, blitt overvåket ved hjelp av et videosystem. Fire kameraer har vært plassert på brekket fra Salvatnet ut i Moelva. Denne rapporten presenterer resultater fra 2020 med referanse til bestandsutviklingen i hele overvåkingsperioden. Overvåkingsdata hentet fra videobilder av passerende fisk inkluderer de viktigste parameterne som trengs for å beskrive bestandssammensetning for laks og sjøørret i vassdraget. I tillegg skiller dataene mellom vill- og oppdrettslaks og beskriver vandringsforløp.

I 2020 passerte 383 villaks videosystemet, hvorav 68 % var smålaks, 27 % mellomlaks og 5 % storlaks. Denne fordelingen har variert lite mellom år. I perioden 2008 – 2020 har mellom 198 og 802 laks passert videosystemet årlig. Gjennomsnittet for perioden har vært 377 individer.

Antall innvandrende oppdrettslaks til Salvassdraget har vært stabilt høyt i mange år, gjennomsnittlig 16,4 % i årene 2008 til 2019. I 2020 utgjorde oppdrettslaksen 10,9 % av all laks som vandret opp. Vassdraget er dermed blant de i landet med høyest andel registrert oppdrettslaks over år. Det gjennomføres årlig tiltak for å redusere andel rømt oppdrettslaks i gytebestandene. Dette gjøres ved bruk av kilenot, garn i en av innsjøene, stangfiske i utløpselva og ved harpunering. Sammen med uttak i sportsfisket, førte disse tiltakene til at 79 % av oppdrettslaksen som passerte overvåkingssystemet i 2020, ble tatt ut.

Oppvandringsforløpet for laks viser at oppdrettslaksen har vandret senere opp enn villaksen de fleste årene i Moelva. Det samme var tilfelle også i 2020. Sjøørreten vandret opp tidligere enn villaksen målt med referanse til 50 % kumulativt oppvandringstidspunkt. Oppvandringen av sjøørret forgikk imidlertid over et langt tidsrom avhengig av kroppsstørrelse, der andregangsvandrere og eldre kom tidligere enn førstegangsvandrerne.

Fangsten av laks i Moelva, nedenfor videolokaliteten, var 292 individer i 2020. Disse fangst-tallene, sammen med drivtelling, harpunering og videoregistreringene, utgjør det totale innsiget av laks til vassdraget. Siden det ikke blir skilt mellom rømt oppdrettslaks og vill laks i fangstene nedenfor videolokaliteten, er det nøyaktige innsiget av hhv. vill- og oppdrettslaks ikke kjent – bare totalt antall laks. For begge typene laks samlet, har innsiget variert mellom 517 og 1 562 laks årlig, og var i 2020 på 907 individer.

I 2020 ble måloppnåelsen (GBM) estimert til 84 % av gytebestandsmålet modellert for vassdraget. Beskatningsraten av innsiget i sportsfisket var 33 % i 2020. I 2020 ble det registrert det nest laveste antallet sjøørret siden overvåkingen startet i 2008, med totalt 1064 individer som passerte videosystemet. Med en fangst på tre sjøørreter nedenfor kamera, gir det et totalt innsig til elva på 1067 individer i 2020. Totalt ble det rapportert 34 sjøørreter i sportsfiskerfangstene i hele vassdraget, noe som gir en beskatningsrate på 3,2 %. Både lave beskatningstall og videoregistreringene vise at det målte innsiget av sjøørret var lavere enn tidligere år. Antallet individer med estimert kroppslengde større enn 40 cm returnerte til elva i omtrent samme antall som tidligere år, mens innsig av alle størrelsesklasser under dette var redusert. Det foreligger ingen forklaring på hva som er årsaken. En hypotese er at disse mindre individene i sjøørretbestanden vandret inn til vassdraget etter at overvåkingen ble avsluttet. En annen hypotese er at disse størrelsesgruppene opplevde høy dødelighet for eksempel på grunn av lakselus. Vi kan imidlertid ikke fange opp en eventuell prematur tilbakevandring fordi kameraene står for langt fra munningen.

Salvassdraget består av en stor dyp innsjø, Salvatnet, og flere små tilløpselver og en større utløpselv. Overvåkingen fanger opp bestandssituasjonen for alle disse vassdragsdelene samlet og ikke spesifikt for hver elv. For å få mer detaljert informasjon bør hver av disse elvene undersøkes hver for seg.

Forfattere

Rita Strand / Anders Lamberg / Vemund Gjertsen

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no