Sammendrag

Høsten 2021 gjennomførte vi kartlegging og utfisking av rømt oppdrettslaks i 13 elver, fra Møre og Romsdal til og med Nordland, etter oppdrag fra Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO). De fleste elvene (n=7) lå i Nordland, mens fire lå i Trøndelag og to i Møre og Romsdal.

Overvåkingen, i form av drivtelling og videoovervåking i fisketrapper viste at innslaget var høyere en tiltaksgrensene på 4 % eller 10 % i fem av vassdragene. Gjennom utfiskingstiltakene ble det avlivet et antall oppdrettslaks som tilsier at innslaget fortsatt lå over tiltaksgrensene i tre av vassdragene. Imidlertid viste slutt-kontroller i to av elvene at tidligere observerte oppdrettslakser hadde forlatt elvene, og reelt sett var det kun i Kobbelvvassdraget at innslaget av oppdrettslaks var høyere enn tiltaksgrensene etter utfiskingstiltak. Forekomstene av oppdrettslaks var spesielt høye i og utenfor Storelva i Tosbotn og i Bogelva lengre ut i samme fjord. Dette hadde trolig sammenheng med en kjent rømmingshendelse i Lekafjorden sør for disse to elvene. På grunn av denne rømmingshendelsen ble deler av planlagt OUROaktivitet i Storelva, Bogelva og Salsvassdraget tatt hand om gjennom pålegg fra Fiskeridirektoratet.

Det ble ikke observert oppdrettslaks i to av de undersøkte elvene/vassdragene, og det ble følgelig heller ikke iverksatt utfiskingstiltak her. I Steinsdalselva var det ikke mulig å gjennomføre planlagt kartlegging og utfisking nedstrøms den nedre fisketrapp i elva på grunn av lav sikt i vannet, men gjennom pålegget ifbm. den kjente rømmingshendelsen i Lekafjorden ble det utført utfiske med stang i denne delen av elva.

Basert på våre registreringer var det ikke mulig å beregne/vurdere innslaget av rømt oppdrettslaks i Salsvassdraget og Steinsdalselva, men i de øvrige undersøkte elvene/vassdragene var innslaget av rømt oppdrettslaks, beregnet ut fra drivtelling og videoovervåking, fra 0 til 35,1 %, og gjennomsnittlig vektet innslag var 9,6 %. Etter utfiskingstiltak ble gjennomsnittlig vektet innslag beregnet til 2,8 %. Dersom vi tar hensyn til at oppdrettslaks observert, men ikke skutt, vandret ut av Laksåga og Bogelva mellom kontrollrunder, var innslaget seint på høsten og etter utfiskingstiltak trolig kun 1,6 %.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Rita Strand / Vidar Bentsen / Emil Jamtfall

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no