Sammendrag

Kongsmovassdraget består av to hoveddeler: Kongsmoelva og Nordfolla. Disse to møtes nær utløpet av vassdraget i indre Follafjorden. Fangststatistikken har vist at det er finnes både laks, sjøørret og sjørøye i vassdraget. For å kartlegge bestandsstatus for alle de tre artene, ble det i 2018 startet undervannsvideoovervåking i Nordfolla (ca. 2 km ovenfor samløpet med Kongsmoelva), og gytefisktelling i nedre del av Nordfolla om høsten. I Kongsmoelva var ikke mulig å gjennomføre drivtelling i 2018 og 2019 men i 2020 var det forhold for å gjennomføre en slik kartlegging av gytebestanden.

Det ble registrert utvandrende smolt allerede den første dagen videoovervåkingen var i gang, den 6. juni. Totalt ble det observert 69 laksesmolt og 181 sjøørretsmolt i 2020, i tillegg til én usikker sjørøyesmolt. I 2020 hadde 25 % av smolten vandret den 17. juni, noe som er 10 dager senere enn i 2019. Dette kan forklares med en kaldere vår i 2020, hvor temperaturen var hhv. 7,1 og 6,6 grader da smoltutvandringen startet i 2019 og 2020.

I 2020 oppsto det feil på en av harddiskene som dekket perioden 3. – 24. august. I denne perioden mangler det data, slik at tallene for oppvandring er minimumstall. Det ble registrert 47 netto oppvandrende laks i 2020 (minimumstall). Dette er samme antall som i 2019, men lavere enn i 2018 (n=76). Det er ikke mulig å estimere oppvandringen basert på oppvandringsforløp tidligere år, siden det i 2019 var en tørkeperiode i samme tidsrom og i 2018 var det tørkeperiode like før denne perioden, som sannsynligvis resulterte i ekstra høy oppvandring i august, hvor 46 % av laksen vandret i perioden 3.- 24. august.

Tidspunkt for oppvandring ser ut til å påvirkes mest av vannføringen i Nordfolla. Det vandrer mest fisk rundt middels vannføring mens både høy og lav vannføring synes å redusere vandringsaktiviteten. Det vandret opp tilnærmet like stor andel smålaks (49 %) og mellomlaks (48 %), mens andelen storlaks var kun 3 %. Det totale innsiget av laks til Nordfolla ble beregnet til 105 individer i 2020, noe som er et minimumstall grunnet driftsproblemer i videoovervåkingen. Beskatningsraten i sportsfiske og gytebestandsmålet for Nordfolla kan ikke beregnes nøyaktig dette året på grunn dette. Antall laks fanget i sportsfisket er imidlertid høyere enn de to foregående årene.

Det ble ikke observert oppdrettslaks i Nordfolla i 2020, verken i videoovervåkingen eller under drivtellingen. I begynnelsen av august ble det foretatt en kontrollrunde for å ta ut eventuelle rømte individer etter en rapportert rømming på Leka, men heller ikke da ble det observert oppdrettslaks. Andelen oppdrettslaks i gytebestanden året før, i 2019 var 6,3 %, noe som er omtrent det samme som i 2018 (7,5 %).

I videoovervåkingen i Nordfolla ble det registrert 543 oppvandrende sjøørreter i 2020. Det er lavere enn i 2018 og 2019, noe som trolig skyldes manglende data de tre første ukene i august i 2020. Innsiget av sjøørreter, der også fangst og gytefisktelling nedenfor kamerasystemet tas med, ble beregnet til totalt 741 individer. I et «normalt» oppvandringsforløp for sjøørret, ankommer de største kjønnsmodne individene elva først, og de minste sist. I 2020 kom det imidlertid de aller minste først av alle, og dette kan tyde på prematur tilbakevandring. Perioden fra 25 % av sjøørretsmolten hadde vandret ut til 25 % hadde kommet opp igjen var på 21 dager, noe som er kortere enn normalt for førstegangsvandrende sjøørret. Det kan imidlertid være en del umodne individer som har kommet opp i perioden med driftsavbrudd. Overvåkingslokaliteten ligger nær en gyteplass et stykke oppe i vassdraget, så passeringstidspunktet kan derfor avvike fra ankomsttidspunkt til vassdraget fra sjøen.

Det ble observert seks sjørøyer i videoregistreringen i 2020. I 2018 ble det registrert ei sjørøye og ingen i 2019. I 2020 ble det også fanget ei sjørøye i sportsfisket. Det har vært diskusjoner om hvorvidt det finnes eller har vært en sjørøyebestand i Nordfolla. I noen år fanges det flere sjøvandrende individer – i andre år ingen. Den anadrome delen av røyebestanden har trolig svært lavt høstbart overskudd. Fangstene av sjørøye har stort sett vært lave i alle årene bortsett fra i 2007 og i 2013 da det ble fanget henholdsvis 15 og 24 sjørøyer, men det er tydeligvis en varierende andel av røyene i Nordfolla som blir sjøvandrende i år med gunstige forhold. I 2020 hadde ei av sjørøyene tydelige garnmerker.

I 2020 var det mulig å vurdere graden av lakselusinfestasjon på 34 villaks, og gjennomsnittlig grad av lakselus-infestasjon (målt etter en skala fra 0 til 4) var 0,38. Gjennomsnittlig grad av lakselusinfestasjon på sjøørreten målt etter samme skala, var 1,41.

I 2020 er første året det var mulig å foreta drivtelling i Kongsmoelva. Innsiget ble beregnet til 272 villaks, med en beskatningsrate på 4,6 %. Prosentvis oppnåelse av GBM var 89 %.

Forfattere

Rita Strand / Anders Lamberg

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no