Sammendrag

I Ytredalselva ble det i 2020 startet et videoovervåkingsprosjekt der målet var å registrere all ned og oppvandrende laks og sjøørret. Overvåkingssystemet ble plassert ca. 100 meter ovenfor munningen i sjøen. I 2020 startet registreringene den 18. april og ble avsluttet den 3. november. I denne perioden ble det registrert 201 oppvandrende villaks, 240 sjøørreter, tre oppdrettslaks (1,5 %), i tillegg til lakse- og sjøørretsmolt. Det ble også registrert seks fettfinneklippet laks (2,9 %).

De første lakseindividene ankom elva i begynnelsen av mai, mens hoved-oppvandringen foregikk seint i sesongen, over en kort periode på 16 dager, fra 22. august til 6. september. Den 23. august hadde 50 % av årets innvandrende villaks passert opp. Siden det ikke er åpnet for fangst i vassdraget, ble det antatt at innsiget var identisk med gytebestanden. Gytebestanden var dermed på 201 villaks hvorav hunner utgjorde 48 %. Basert på vekt oppgitt i fangstregistreringen i nærliggende elver (Daleelva i Høyanger), ble total biomasse av hunnlaks i gytebestanden estimert til 220 kg, som er 2,5 ganger høyere enn gytebestandsmålet (88 kg), som er beregnet for laksebestanden i Ytredalselva.

I 2020 ble det registrert et innsig på 240 sjøørreter til vassdraget. Hoved-oppvandringen var i juni og sjøørreten vandret opp to måneder tidligere enn laksen. Den 24. juni hadde 50 % av all sjøørret passert opp dette året.

Det ble registrert 27 ensomrige sjøørreter tilbake til Ytredalselva, og sjøoppholdstiden ble beregnet til mellom 43 og 47 dager (ved henholdsvis 25% og 75 % kumulativ ut- og oppvandring), noe som er kortere enn forventet. Den «normale» sjøoppholdstiden registrert i flere andre vassdrag er på rundt 60 dager. Den noe kortere sjøoppholdstiden registrert i Ytredalselva i 2020 kan være et tegn på prematur tilbakevandring. Den registrerte graden av lakselusinfestasjon for førstegangsvandrere og eldre umoden sjøørret var høyere enn for de eldre individene dette året. Det kan derfor ikke utelukkes at det har vært en atferdsendring på grunn av lakselus i 2020.

Innsiget av sjøørret i 2020 bestod av individer med en estimert kroppslengde fra 20 til 70 cm. Førstegangs- tilbakevandrere (<35 cm) og umodne andregangsvandrere (<35 cm) utgjorde til sammen 27 % av bestanden. Dette tyder på at overlevelsen for de minste individene av den sjøvandrende delen av bestanden ikke er unormalt lav, men vi vet ikke om sjøørret fra andre vassdrag overvintrer i Ytredalselva og dermed er en del av det registrerte innsiget.

Det var mulig å vurdere grad av lakselusinfestasjon på 5,5 % av villaksen og 17,5 % av alle sjøørreter som ble registrert gjennom hele oppvandringssesongen. Den registrerte graden av lakselusinfestasjon i 2020 viste at den innvandrende laksen hadde lavere infestasjonsnivå enn sjøørreten, og små og umoden sjøørret hadde høyere grad av infestasjon enn eldre og større fisk. Gjennomsnittlig grad av lusinfestasjon for all laks var 0,72 og for sjøørret 1,45. De minste sjøørretene (<35 cm) hadde tendens til høyere lusepåslag enn større, kjønnsmodne individer, men antallet var for lite til å teste statistisk. Andel individer med registrert grad av lakselusinfestasjon høyere enn 0 var 71,4 % for sjøørreten, og totalt 54,4 % for laksen.

Forfattere

Rita Strand / Anders Lamberg

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no