Sammendrag

I Oselva i 2019 ble det startet et videoovervåkingsprosjekt der målet var å registrere all ned og oppvandrende laks og sjøørret. Overvåkingssystemet var plassert ca. 700 meter ovenfor munningen i sjøen. Videoovervåkingen i Oselva i 2019 ble gjennomført uten lengre driftsavbrudd i tidsrommet fra 10. april til 3. oktober. I denne perioden ble det registrert 342 oppvandrende villaks, 29 vinterstøinger av laks ned, 46 oppdrettslaks, 3 fettfinneklippede laks, 569 sjøørreter og én pukkellaks, samt 1542 laksesmolt og 146 sjøørretsmolt.

Laksesmolten vandret ut i perioden fra 23. april til 1. mai (25 – 75 % kumulativ utvandring). Hovedutvandringen startet da vanntemperaturen passerte 10 °C. I hele utvandringsperioden var vannføringen jevnt lav, uten vannstandsøkning. Det ble registrert totalt 1542 laksesmolt ut fra Oselva i 2019.

Laksebestanden i Oselva er ifølge fangststatistikken dominert av smålaks. I 2019 var innsiget registrert i videosystemet 58 % smålaks, 33 % mellomlaks og 9 % var storlaks. De siste årene har andel smålaks gått ned i fangstene, mens andel mellomlaks har økt. Bestandsovervåkingen i Oselva i 2019 viste at laksebestanden ikke oppfylte gytebestandsmålet (GBM) som er beregnet for vassdraget, hvor total biomasse av hunnlaks i gytebestanden ble estimert til 89,4 % av GBM. Siden tallene fra videoovervåkingen er minimumstall dette året, er det sannsynlig at gytebestandsmålet kan ha blitt nådd likevel.

Oselva har hatt noen av de høyeste årlige innslagene av oppdrettslaks som er registrert i årene etter 1989. I 2019 ble det registrert et innsig på 73 oppvandrende oppdrettslaks basert på videoovervåkingen og fangstene, både i sportsfiskesesongen og i uttaksfisket om høsten. Dette utgjør en andel på 17,5 % av totalinnsiget. Fra 198 skjellprøver tatt i sportsfisket ble det funnet 17,7 % rømt oppdrettslaks. Det er derfor samsvar mellom beregninger fra totalinnsiget og fra skjellprøveanalysene. Etter sportsfisket og uttaksfiske var det igjen 6,3 % oppdrettslakser i gytebestanden. Dette viser at fiske med stang kan fungere som et effektivt verktøy for å ta ut rømt oppdrettslaks der andre metoder ikke kan benyttes.

I 2019 ble det registrert et innsig på 569 sjøørreter til Oselva. Hovedoppvandringen var i juni og juli, og startet tidligere enn laksen, men hadde likt forløp etter 1. august. Sjøørreten hadde høyest vandringsaktivitet i timene etter midnatt, men vandret ellers jevnt i løpet av dagen og kvelden.

Sjøørretsmolten vandret ut i samme tidsrom som laksesmolten. De ble registrert både i rene sjøørretsmolt-stimer og i stimer som bestod av begge arter. Under forutsetning av at innsiget av ensomrige sjøørreter kun består av individer som stammer fra dette vassdraget, så er beregnet sjøoverlevelse 51 %. Den «normale» sjøoppholdstiden registrert i flere andre vassdrag er rundt 60 dager, mens i Oselva i 2019 ble sjøoppholdstiden registrert til mellom 71 og 96 dager (25 – 75 % kumulativ ut- og oppvandring), noe som er høyere enn forventet. Det er ikke tegn på prematur tilbakevandring til Oselva i 2019, men om sjøørreten oppholder seg lengre tid nedenfor kameraene, vil en slik atferd ikke fanges opp i videoovervåkingen. Den registrerte graden av lakselusinfestasjon for ensomrig sjøørret var høyere enn for de eldre individene. Det kan derfor ikke utelukkes at det har vært en atferdsendring på grunn av lakselus i 2019.

Sjøørretbestanden består av individer av alle størrelsesgrupper. Førstegangs- tilbakevandrere og umodne andregangsvandrere (<35 cm) utgjorde 34 % av bestanden. Dette tyder på at overlevelsen for de minste individene av den sjøvandrende delen av bestanden ikke er unormalt lav.

Den registrerte graden av lakselusinfestasjon i 2019 viste at den innvandrende laksen hadde samme infestasjonsnivå som den registrert i de andre elvene i PO3 samme år. For sjøørreten var det høyere nivå av lus enn det som for eksempel ble registrert i Granvinsvassdraget samme år. En sammenstilling av lusedata fra flere elver vil bli gjort senere

Forfattere

Anders Lamberg / Rita Strand / Trond Kvitvær

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no