Sammendrag

Oppvandring av laks og sjøørret gjennom fisketrappa i Osfossen i Gaula i Sunnfjord har blitt registrert ved hjelp av et videosystem i 16 år, fra 2005 til og med 2020. Siden Osfossen faller ned i tidevannspåvirket område av elva, er det trolig få gyte- og oppvekstområder nedenfor fossen. Videoregistreringene i fisketrappa vil derfor med tillegg av fangstene nedenfor, utgjøre det totale innsiget, mens fratrekk av fangstene ovenfor, vil gi gytebestanden. Urapportert fangst og eventuell fisk som gyter nedenfor, vil derfor være de viktigste kildene til unøyaktighet i målingene.

Registreringene i 2020 viser at det var et innsig av totalt 1685 laks, der 45 individer var uten fettfinne og trolig er merket laks fra andre vassdrag og 38 var oppdrettslaks der 34 av dem ble fanget og avlivet i elva nedenfor videosystemet. I gytebestanden var det 1343 laks igjen etter fangst. Gytebestandsmålet (GBM) ble nådd med 278 % og andelen oppdrettslaks i gytebestanden var 0,3 %, forutsatt at ingen ble avlivet i fangstene ovenfor.

I 2020 ble det registrert totalt 1290 oppvandrende sjøørreter i fisketrappa i Osfossen. Dette er det høyeste antall registrert i overvåkingsperioden. Innsiget av sjøørret har økt jevnt mer enn tredoblet seg i den 16 år lange overvåkingsperioden. Beskatningsraten beregnet for sjøørret har vært lav de siste 10 årene der kun ca. 2 % av innsiget avlives.

I overvåkingsperioden fra 2005 til 2020 har innsiget variert. I alle årene fra 2011 til 2020 har det vært mulig å få nøyaktige nok registreringer av kjønn og størrelse for laks, til å beregne gytebiomasse av hunnlaks og dermed om gytebestandsmål er nådd eller ikke. I alle disse årene har gytebestandsmålet på 1443 kg hunnfisk blitt nådd. Gjennomsnittlig måloppnåelse har vært 290 %, beregnet med data fra videoregistreringene og fra fangstrapportene

Forfattere

Rita Strand / Anders Lamberg

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no