Sammendrag

Som en oppfølging av ungfiskregistreringer fra 2014/2015 og 2015 ønsket elveeierlaget en ny ungfiskregistrering i vassdraget i 2021. Det er ikke utført annen overvåking knyttet til status for laksebestanden i vassdraget i perioden mellom 2015 og 2021.

Det ble fisket på til sammen 17 lokaliteter i vassdraget siste dagene av august, og vannføringen var svært lav. Selv om lav vannføring må antas å påvirke estimatene av fisketetthet, antas tetthetsestimatene fra 2021 og samsvare godt med estimerte tettheter av laksunger fra 2014/2015. Konklusjonen fra undersøkelsene i 2014/2015 var at resultatene da samsvarte med resultatene fra undersøkelser i 1991 og 2004. Dette indikerer at gytebestandsmålet for laks, dvs. antall gytefisk, de fleste år er tilstrekkelig til å utnytte produksjonskapasiteten i vassdraget.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no