Sammendrag

På Rolla utenfor Harstad er tre innsjøer, Mevatnet, Forsåvatnet og Skipsvatnet påvirket av vassdragsreguleringer knyttet til etableringen av to kraftverk. Regulanten fikk på frivillig basis utført prøvefiske i disse tre reguleringsmagasinene i 2000, og ønsket å følge utviklingen i fiskebestandene ved å få utført nye undersøkelser i 2020.

Resultatene fra prøvefiske i 2020 viste at fiskesamfunnene hadde endret seg i alle innsjøene. I Skipsvatnet og Forsåvatnet var fangstene av fisk langt høyere nå enn for 20 år siden, men det var fortsatt røye som dominerte i begge innsjøene. Til tross for at fisketettheten hadde økt, var både vekst og kvalitet på fisken bedre nå enn tidligere. Mevatnet er et reint ørretvann, og her ble det ikke registrert nevneverdig endring i fisketetthet mellom undersøkelsene i 2000 og i 2020. Mens ørretbestanden i 2000 var dominert av små individer, var andelen av større ørret langt høyere i 2020. Veksten var også noe høyere nå enn tidligere. Resultatet fra Mevatnet viste at bekymringen for at stans i fiskeutsettinger midt på 1990-tallet ville påvirke ørretbestanden i negativ retning var ubegrunnet.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no