Sammendrag

I 2018 ble det etablert et videoovervåkingsanlegg i Omvikelva, som er en av fem elver som blir overvåket med denne metoden i PO3 de siste årene. Omvikelva ble valgt fordi det har utløp i den midtre delen av Hardangerfjorden. Dette er et område med høy tetthet av oppdrettsanlegg.

Målet med prosjektet var å registrere all ut- og oppvandrende laks og sjøørret. I 2019 ble det, som i 2018, plassert ut fire undervannskameraer i et egnet tverrsnitt like ovenfor den nederste broa i Omvikelva, ca. 100 meter oppstrøms tidevannspåvirket del av utløpet. Overvåkingsprosjektet i Omvikelva i 2019 ble startet opp 13. april, og avsluttet 12. november. Sikten varierte med vannføring, men også med gravearbeider oppe i elva hele våren og begynnelsen av sommeren. I perioder var sikten så redusert at en del fisk kunne passere uten å bli oppdaget. Dette preger kvaliteten på datamaterialet dette året.

I 2019 ble det registrert et innsig på 104 laks og 428 sjøørreter til Omvikelva. Antall smolt var ikke mulig å registrere nøyaktig siden sikten var redusert i deler smoltutvandringsperioden. Hovedutvandringen ble imidlertid estimert relativt god sikkerhet til å forgå i dagene fra 22. april til 10. mai. I den største stimen som ble registrert i 2019, ca. 200 smolt den 8. og 9. mai, var det mulig å artsbestemme 146 individer der 81,5 % var laksesmolt, mens 18,1 % var sjøørretsmolt.

Det passerte laks og sjøørret opp hovedsakelig når vannføringen økte i perioder med økende nedbør. I juli var det lav vannføring de fleste dagene og lav vandringsaktivitet med unntak av en periode rundt 21. juli der en økning i vannføringen førte til oppvandring av både laks og sjøørret. Det høyeste antallet laks som ble registrert på en dag, var 23 individer den 31. juli. Dette utgjør 22 % av totaloppvandringen av laks dette året. Av de totalt 104 oppvandrende individene ble henholdsvis 36 %, 57 % og 7 % vurdert til å være små-, mellom- og storlaks. Total gytebestand av laks ble beregnet til å være 50 individer der biomassen av hunnlaks var ca. 155 kg.

Villaks startet oppvandringen seinere enn sjøørret. Det passerte flest laks i den mørke delen av døgnet, mens sjøørreten vandret jevnt gjennom hele døgnet. Sjøørreten vandret opp fra slutten av mai og helt ut til midten av oktober. Av totalt 428 sjøørreter var 20,8 % umodne individer.

Grad av lakselusinfestasjon estimert på fem størrelsesklasser av sjøørret i Omvikelva i 2019, viste at de umodne individene hadde høyest grad av infestasjon. Den samme fordelingen ble registrert i 2018, men da var det en høyere gjennomsnittlig grad av infestasjon på de minste individene.

Andel rømt oppdrettslaks i innsiget var 1,9 % i 2019. Det er ikke kjent om noen av oppdrettslaksene ble tatt ut i sportsfisket, siden det ikke blir skilt mellom rømt oppdrettslaks og villaks i fangstene.

I 2018 og 2019 ble det også gjennomført drivtellinger av laks og sjøørret om høsten i Omvikelva. En sammenligning av antall registrerte fisk med de to metodene viser nesten sammenfallende resultater.

Forfattere

Anders Lamberg / Trond Kvitvær / Rita Strand

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no