Sammendrag

Videoovervåkingen i Dragselva i Tørvikvassdraget ble startet opp 24. april og ble avsluttet 20. desember i 2019. Hovedmålet med prosjektet var å kartlegge om det var en oppvandring av umodne sjøørreter i et større antall, enn det egenproduksjonen i vassdraget skulle tilsi. Hypotesen var at Tørvikvatnet fungerer som vinteroppholdssted for sjøørreter fra andre vassdrag i nærheten, der det ikke er innsjø. Det var også et delmål i prosjektet at reell bestandsstørrelse for laks og sjøørret skulle registreres. I tillegg skulle hver oppvandrende fisk vurderes med hensyn på grad av lakselusinfestasjon.

Overvåkingen i 2018 viste at innsiget av sjøørret til vassdraget var på 74 sjøørreter der 20 individer ble klassifisert som umodne. Overvåkingen dette året ble avsluttet i slutten av oktober. Våren 2019 ble det imidlertid registrert 427 utvandrende sjøørreter, og altså langt flere enn de 74 som ble registrert opp i 2018. Det er sannsynlig at disse har vandret opp etter at overvåkingen ble avsluttet i 2018. Hypotesen om at Tørvikvatnet blir benyttet som vinteroppholdssted for sjøørret fra andre vassdrag, ble derfor styrket, siden antallet var høyere enn forventet egenproduksjon i vassdraget. Det er ikke kjent hvor de 427 individene stammer fra, så det er ennå usikkert om dette faktisk kan være fisk som har vokst opp i Tørvikvassdraget eller ikke.

I 2019 ble det også registret en innvandring av et uventet høyt antall større sjøørreter (gjennomsnittsvekt estimert til 1,5 kg) da 139 individer vandret inn i løpet av tre dager i juni. Innvandringen var konsentrert til den 22. juni, da over 120 individer av de 139 passerte. På grunn av manglende oppvandringsdata fra juli, august og september, vet vi foreløpig ikke hvor lenge disse sjøørretene opphold seg i vassdraget. Analyse av videoopptak fra våren 2020 vil kunne gi noen flere svar.

I 2019 ble det registrert kun tre oppvandrende laks i Dragselva. Et innsig på 10 voksne laks i 2018, der minst tre årsklasser er representert, kan tyde på at det har vokst opp laks i vassdraget det siste tiåret. De små tilløpselvene er imidlertid trolig ikke store nok til at bestanden av laks i vassdraget kan nå et nivå der den kan defineres som en egen laksebestand. Det ble ikke registrert rømt oppdrettslaks i innsiget i Dragselva hverken i 2018 eller i 2019.

Forfattere

Anders Lamberg / Rita Strand

 

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no