Sammendrag

I 2018 ble det satt i gang en femårig videoovervåking av et åpent elvetverrsnitt 1,5 km ovenfor Norddalselvas munningen i sjøen og ca. 200 meter ovenfor tidevannspåvirket del av elva. Målet er å overvåke de årlige utvandringene av smolt og innsiget av laks og sjøørret til vassdraget. Prosjektet ble videreført i 2020 og denne rapporten oppsummerer data fra overvåkingen dette året.

I 2020 ble det registrert 2040 laksesmolt og 772 sjøørretsmolt ved hjelp av videosystemet i Norddalselva. Smolt av de to artene gikk stort sett i blandede stimer, med minst aktivitet like etter midnatt og midt på dagen.

Det ble registrert totalt 1426 oppvandrende villaks. I tillegg til villaksen ble det registrert fem individer som ble klassifisert som rømt oppdrettslaks (0,35 % av totalinnsig av laks). Disse vandret opp i perioden 17. august til 20. september.

Norddalselva er ei smålakselv, hvor fordelingen av størrelsesgrupper ble vurdert til å være 1230 smålaks (86 %), 191 mellomlaks (13 %) og to storlaks i Norddalselva i 2020. Av smålaksen var 32 % hunnfisk, mens 86 % av mellomlaksen var hunnfisk. Begge storlaksene var hanner.

Gytebestandsmålet (GBM) er satt til 834 kg hunnfisk, mens det det ble beregnet at det var 1060 kg hunnfisk i gytebestanden i Norddalselva i 2020. Dermed var GBM oppfylt med 127 % dette året.

Total beskatningsrate for villaks var på 7,2 % i Norddalselva. Vassdraget er utsatt for kraftige svingninger i vannføring, noe som fører til at beskatningsraten vil variere mye mellom år. Fangststatistikken de siste 25 årene viser tydelig effekten av variasjon i fangsteffektivitet. Fangst som måleparameter alene for oppnåelse gytebestandsmål, kan derfor ikke benyttes i dette vassdraget.

I 2020 ble det registrert 633 sjøørreter i Norddalselva, noe som er litt høyere enn i 2019 (512 individer). Hoved-oppvandringen var i perioden 5. – 16. juli. Størrelsesgruppen 30-40 cm utgjorde i 2020 den største andelen (60 %), de umodne førstegangsvandrerne utgjorde 22 %, mens kjønnsmodne individer større enn 40 cm utgjorde 18,5 %.

Av førstegangsvandrere hos sjøørret returnerte 22 % til Norddalselva i 2020, mens det i 2018 returnerte 76 % av all sjøørretsmolt som vandret ut, og i 2019 kom det bare fem tilbake. Den mest sannsynlige årsaken til variasjonen mellom år er at de umodne sjøørretene vandrer opp i Stordalselva når oppvandringsforholdene i Norddalselva er dårlig (tørrlagt elv). Det er mindre sannsynlig at sjøoverlevelsen for denne gruppen har vært lav, siden fisk fra de to naboelvene vandrer ut i den samme fjorden. Beskatningsraten hos sjøørret ble beregnet til 3,9 %.

Forfattere

Rita Strand / Vemund Gjertsen / Torgil Gjertsen

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no