Sammendrag

I fisketrappa i Hovefossen i Nausta er det registrert oppvandrende laks og sjøørret ved bruk av et videosystem, siden 1999. Denne rapporten omfatter resultater fra videoovervåking i Hovefossen i 2020, men også data fra tidligere år er også tatt med for å vurdere utviklingen av bestandene av laks og sjøørret. Videoregistreringene omfatter ikke hele innsiget eller gytebestandene i vassdraget, siden registreringslokaliteten ligger et stykke oppe i vassdraget. Men, i denne rapporten er det også tatt med data fra drivtellinger av gytefisk (utført av NORCE LFI) i årene 2015 – 2020, i de delene av vassdraget som ikke dekkes av videoovervåkingen. På denne måten var det mulig å beregne et totalt innsig av laks og sjøørret til Nausta. I 2019 – 2020 ble det også gjennomført drivtellinger ovenfor Hovefossen samtidig som det var videoovervåking i fisketrappa. Dette skapte en mulighet for å sammenligne metoder.

I 2020 ble det registrert 1278 villaks som passerte i fisketrappa. Antallet har variert i løpet av overvåkingsperioden, med lavest antall i 2007 (n=324) og høyest i 2000 (n=3697). I perioden fra 2007 til 2010 var oppvandringen av laks lavere enn i resten av årene, med færre enn 600 individer årlig, mens det i årene etterpå har variert mellom 865 og 2039 individer. Gytebestandsmålet for laks, beregnet for Nausta tilsvarer 2171 kg hunnfisk. I 2020 ble gytebiomassen av hunnfisk estimert til 4535 kg for hele elva.

I 2020 ble det observert seks oppdrettslaks som passerte fisketrappa i Hovefossen, og alle ble fanget ovenfor Hovefossen i sportsfisket. I sportsfisket nedenfor ble det fanget og avlivet åtte oppdrettslaks, og én ble gjenutsatt. Ingen ble observert i drivtellingen nedenfor. Dette gir et innsig på 15 oppdrettslaks (1,2 % av totalinnsig av laks), hvorav 14 ble avlivet. Beskatningsraten for oppdrettslaks ble derfor 93 % i 2020.

Det ble registrert totalt 635 sjøørreter som passerte Hovefossen i 2020. Dette er det høyeste antallet i de siste 20 årene. Også innsiget, beregnet fra videoovervåkingen, drivtellingen og fangst, var det høyeste som er registrert i overvåkingsperioden med 1032 individer.

Forfattere

Anders Lamberg / Rita Strand

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no