Sammendrag

I fisketrappa i Fossen i Jørpelandselva er det benyttet et videosystem for å registrere oppvandrende laks og sjøørret i årene 2013 til 2020. I 2020 ble det registrert 178 oppvandrende laks. Totalt innsig av laks til elva ble beregnet til å være 275 individer, og det er det laveste innsiget målt siden 2014. Gytebestanden ble beregnet til 188 individer hvorav 86 var hunnlaks. Dette gir en beregnet totalvekt av hunnlaks på 364 kg, og er tre ganger høyere enn gytebestandsmålet (GBM) som er satt til 111 kg.

Det ble registrert én oppdrettslaks i trappa, som gir en andel på 0,6 % oppdrettslaks i 2020, og er dermed blant de laveste målt så lenge det har vært registreringer i elva. Den høyeste registrerte andelen oppdrettslaks var i 2001, da det ble beregnet et innslag på 25,0 %.

Oppvandringstidspunktet for alle størrelsesgrupper av laks i 2020 var tidligere enn medianen for årene 2013 -2019. For stor- og mellomlaks var tidspunktet for begge gruppene det tidligste som er registrert de siste åtte årene.

Antall sjøørreter var svært lavt i Jørpelandselva i perioden fra 2001 til 2010. I 2010 ble sjøørreten fredet, og etter dette har bestanden økt. I 2020 ble totalinnsiget av sjøørret estimert til 389 individer. Dette er noe ned fra i 2019, men det nest høyeste antallet som er blitt målt i overvåkingsperioden. Totalt årlig antall sjøørreter i fisketrappa har variert mellom 187 og 458 individer i årene 2014 til 2020. Drivtellinger utført i årene 2011 til 2014 viste en økning i antall umodne individer, og i de siste årene har antall kjønnsmodne sjøørreter også begynt å øke.

Forfattere

Rita Strand / Trond Kvitvær / Anders Lamberg

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no