Sammendrag

Videoovervåkingsprosjektet i Mundheimselva ble startet opp i 2017 og videreført i 2018 og 2019. Denne rapporten oppsummerer resultatene fra 2019. Mundheimselva er et av de minste vassdragene i Lakseregisteret (Miljødirektoratet). Det har utløp midt i Hardangerfjorden i et område med høy tetthet av oppdrettsanlegg for laks. Det er tidligere registrert høy grad av lakselus-indusert prematur tilbakevandring av sjøørret til dette vassdraget. Gytebestanden av sjøørret var, før overvåkingen startet i 2017, antatt å være liten og utrydningstruet. Dette er grunnen til at bestanden i Mundheimselva ble tatt inn i genbankarbeidet knyttet til bestandene i Hardanger.

Overvåkingen i 2017 viste imidlertid at det var en betydelig gytebestand av sjøørret i elva. Med bakgrunn i erfaringene fra prosjektet i 2017 og 2018 ble overvåkingen startet opp to måneder tidligere og forlenget med en måned om høsten, for å sikre at all fiskevandring ble registrert.

Av en total utvandring av 244 smolt i perioden fra slutten av april til slutten av juni registrert i 2019, var trolig over 80 % sjøørretsmolt, det samme forholdstallet som i 2018. Halvparten av laksesmolten og sjøørretsmolten hadde vandret ut henholdsvis 1. og 11. mai. Smoltutvandringen startet ved økende vanntemperatur rundt 25. april, stoppet opp igjen ved synkende temperatur i dagene fra 1. til 13. mai, for så å starte igjen ved økende temperatur. Det var ingen sammenheng mellom variasjon i vannføring og smoltutvandring.

I 2019 ble det registrert en gytebestand av villaks på 6 individer. Av disse var 5 hunnlaks med en mulig estimert eggedeponering på ca. 23 000 egg.

Som i 2018, ble det registrert tilbakevandrende umodne sjøørreter i størrelsesklassen 20 – 35 cm i juni til oktober i 2019. Flere av de som vandret inn på sommeren hadde høy grad av lakselusinfestasjon. Dette tyder på prematur tilbakevandring på grunn av lakselus.

Netto oppvandring av kjønnsmodne sjøørreter ble estimert til 185 individer fram til første uka i november. Dette er noe flere individer enn det som ble estimert i 2017 og 2018. Tettheten av gytefisk av sjøørret har vært høy i alle de tre i overvåkingsperioden.

Det ble registrert høy grad av lakselusinfestasjon på umodne individer som vandret inn i elvemunningen i juni. På den kjønnsmodne sjøørreten som vandret opp til gyteområdene på høsten ble det nesten ikke funnet lakselus eller skader påført av lakselus.

Forfattere

Anders Lamberg / Trond Kvitvær

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no