Sammendrag

Laks som skal vandre opp til de øverste ca. 11 km av Namsen, må passere gjennom ei fisketrapp i Nedre Fiskumfoss. Fisketrappa er overvåket med bruk av ulike metoder helt siden åpningen i 1976. Fra og med 2019 er overvåkingen blitt mer nøyaktig etter montering av et nytt videosystem.

I 2019 passerte det 1411 villaks opp trappa i Nedre Fiskumfoss, mens det i 2020 ble observert 2254 laks, nesten dobbelt så mange som i 2019 og mer enn i toppårene 2005 og 2006 (hhv. 2149 og 2168). I årene fra 2000 til og med 2017 har det i gjennomsnitt vært observert 932 laks. Noe av økningen i tallene de siste årene kan trolig tilskrives bruken av et nytt videosystem, men i grove trekk er det likevel en økning av bestandene av laks og sjøørret til denne delen av Namsenvassdraget de siste 12 årene.

Antall registrerte sjøørreter var henholdsvis 283 og 316 individer i 2019 og 2020. Dette er en økning fra tidligere år, noe som delvis skyldes at det nye videosystemet fanger opp individer med mindre kroppsstørrelse enn tidligere overvåking.

Helt siden registreringene av laks i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss startet, har andelen smålaks vært høyere enn det som registreres i fangstene ellers i vassdraget. Fangstene ovenfor fisketrappa samsvarer også med størrelsesfordelingen funnet i oppvandringstallene fra trappa. Tidligere hypotese om at stor laks ikke velger å vandre i trappa, avkreftes ved at andelen små laks i fangstene fra fiskevaldet like nedenfor trappa også har en forhøyet andel smålaks, mens det skulle være motsatt om stor laks stoppet nedenfor trappa. En ny hypotese som forklarer den høye andelen smålaks i den øver delen av Namsen, har som premiss at vandringsveiene for utgytt laks har vært stengt i alle år. Det fører til en lavere andel flergangsgytere som skal opp fisketrappa, enn det vi finner i resten av vassdraget. Flergangsgytere er oftere større enn førstegangsgytere. Mangelen på flergangsgytere i fisketrappa fører derfor til lavere gjennomsnittsstørrelse. Bygging av nytt kraftverk i Nedre Fiskumfoss blir nå gjennomført med konstruksjon av ny nedvandringsløsning for utgytt laks og smolt. Når anlegget kommer i drift, vil hypotesen kunne testes gjennom overvåking av utviklingen av størrelsesfordelingen i trappa.

Forfattere

Rita Strand / Anders Lamberg / Vemund Gjertsen

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no